Σουλτάνης Κωνσταντίνος

Επιβλέπων Καθηγητής: Πέτρος Καριώτογλου

Τίτλος: Η οργάνωση επισκέψεων σε χώρους επιστημών και τεχνολογίας. Μελέτη περίπτωσης: Μουσεία Τυπογραφίας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Πέτρος Καριώτογλου
2) Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος
3) Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Περίληψη

Στην Ελλάδα, τόσο ο ρόλος της μουσειακής εκπαίδευσης στο πεδίο των τεχνοεπιστημών, όσο και η θεώρηση για τη «μη τυπική μάθηση» ως οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα και μορφή εκπαίδευσης εκτός πλαισίων τυπικής εκπαίδευσης, φαίνεται να έχουν εφαρμοστεί ελάχιστα, ιδιαίτερα στο πεδίο Φυσικών Επιστημών και Τεχνοεπιστημών (ΑΠ/ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ). Οι δύο παραπάνω παράμετροι κρίνονται σημαντικές να απασχολήσουν ερευνητικά την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε αυτή η μορφή εκπαίδευσης να αναδείξει τα ανάλογα μαθησιακά περιβάλλοντα και κατεξοχήν τεχνοεπιστημονικά. Ως τέτοιο περιβάλλον ορίζουμε την ενεργή παραδοσιακή τυπογραφία και βιβλιοδεσία που συνθέτουν το τεχνοεπιστημονικό πεδίο της Βιβλιολογίας. Συνδέονται με την εξέλιξη των τεχνοεπιστημών, καθώς συνδυάζουν προγενέστερη και σύγχρονη τεχνολογία, με διακριτή τη θέση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επιδίωξη να αξιοποιηθεί διδακτικά το περιβάλλον αυτό, δεδομένου ότι υπάρχει τεχνογνωσία που θα υποστήριζε θεωρητικά τέτοιου είδους διδακτικές προσεγγίσεις επισκέψεων σε χώρους επιστήμης και τεχνολογίας, έτσι που εκτός της εννοιολογικής μάθησης, να αναδεικνύουν την διαδικαστική συνιστώσα της επιστήμης και με έμφαση στο συναισθηματικό τομέα. Τα ερευνητικά ερωτήματα που πρόκειται να μας απασχολήσουν στην παρούσα διδακτορική διατριβή, ενώ σκοπεύουν να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τρεις κύριους άξονες ανάπτυξης, με το θεωρητικό πλαίσιο υποστήριξης του διδακτικού εγχειρήματος, με τα εξαχθέντα δεδομένα ως αποτελέσματα και προϊόντα μάθησης στο αναπτυξιακό μέρος του διδακτικού σχεδιασμού και με τις αξιολογικές – συμπερασματικές παρατηρήσεις που θα προκύψουν σχετικά με την έκβαση του συγκεκριμένου μαθησιακού περιβάλλοντος και πλαισίου μάθησης, είναι τα εξής:

  • Ποια θα είναι η γνωστική εξέλιξη των μαθητών / τριών (Ε΄ και Στ΄ τάξεων Δημοτικού) μετά την υλοποίηση μιας οργανωμένης διδακτικής επίσκεψης σε μουσείο τυπογραφίας (παραδοσιακό τυπογραφείο)
  • Ποια θα είναι η συναισθηματική εξέλιξη των μαθητών / τριών (Ε΄ και Στ΄ τάξεων Δημοτικού) μετά την υλοποίηση μιας οργανωμένης διδακτικής επίσκεψης σε μουσείο τυπογραφίας (παραδοσιακό τυπογραφείο)
  • Ποιες οι δυσκολίες που ενέκυψαν στην οργάνωση μια τέτοιας διδακτικής επίσκεψης
  • Ποιες οι προτάσεις για την διδακτική αξιοποίηση της διδακτικής επίσκεψης στην οργάνωση επισκέψεων σε χώρους επιστημών και τεχνολογίας. Μελέτη περίπτωσης: Μουσεία Τυπογραφίας

© 2016 nured.uowm.gr