Πούλος Χαράλαμπος

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Καλεράντε Ευαγγελία

Τίτλος: Συγκριτική προσέγγιση των οικονομικών μελετών του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαιδευτική – οικονομική πολιτική (2000-2018)

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Καλεράντε Ευαγγελία
2) Γιαβρίμης Παναγιώτης
3) Ελευθεράκης Θεόδωρος

Περίληψη

Φέτος, μελετήθηκαν για την περίοδο 1990-2003, οι εκπαιδευτικές θεματικές: “Δημογραφικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο», “Οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που επενδύθηκαν στην εκπαίδευση”, “Ατομικά κοινωνικά και εργασιακά αποτελέσματα της εκπαίδευσης”. Διενεργήθηκε συσχέτιση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για να καταγραφεί η εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσω της εργαλειακής αποτύπωσης που γίνεται από τον ΟΟΣΑ στις ετήσιες εκθέσεις του. Περαιτέρω να καταγραφούν συγκλίσεις και διαφοροποιήσεις σε σχέση με στοιχεία που προκύπτουν από ελληνικά ερευνητικά κέντρα και θεσμικά Ενωσιακά όργανα. Από την επεξεργασία στοιχείων όπως αυτά προέκυψαν από τους ετήσιους δημοσιευμένους κρατικούς Προϋπολογισμούς των αντίστοιχων ετών, συγκριτικά και με τα περιορισμένα, για την Ελλάδα, στοιχεία των περιεχομένων των εκθέσεων καταδεικνύεται για την χώρα μας, διαχρονικά, μια πολιτική συρρίκνωσης των κεφαλαίων που επενδύονται στην εκπαίδευση. Η μελέτη βρίσκεται στη διαδικασία ανάλυσης και επεξεργασίας των δεικτών και των αποτελεσμάτων όπως διατυπώνονται στις εκθέσεις για το χρονικό διάστημα 2003 έως το 2017.

© 2016 nured.uowm.gr