Μουτσιούνα Χριστίνα

Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Ντίνας

Τίτλος: Κριτικός Γραμματισμός και διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: από τις θεωρητικές αναζητήσεις στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διδακτική πράξη

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Κωνσταντίνος Ντίνας
2) Ιωάννης Σπαντιδάκης
3) Αθανάσιος Μιχάλης

Περίληψη

Εκκινώντας από την άποψη ότι ο Κριτικός Γραμματισμός αποτελεί σήμερα την πιο σύγχρονη γλωσσοδιδακτική μέθοδο, σκοπός τής υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της θέσης του στην ελληνική γλωσσική εκπαίδευση. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι θεωρητικές αρχές του Κριτικού Γραμματισμού και εξετάζεται, μέσα από την ανάλυση του παρεχόμενου επίσημου εκπαιδευτικού υλικού (Προγράμματα Σπουδών, Σχολικά Εγχειρίδια, Οδηγίες διδασκαλίας), αν και με ποιον τρόπο αυτές υιοθετούνται και υλοποιούνται στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιδίωξη του όλου εγχειρήματος είναι αφενός η σύνθεση μιας ευρύτερης εικόνας για το τι ισχύει σήμερα στη γλωσσική εκπαίδευση και αφετέρου η ανάδειξη του ρόλου του Κριτικού Γραμματισμού ως εργαλείου σκέψης και πράξης, η οποία φέρνει στο προσκήνιο νέες προοπτικές στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.

© 2016 nured.uowm.gr