Μουταφίδου Άννα

Επιβλέπων Καθηγητής: Θαρρενός Μπράτιτσης

Τίτλος: Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος δραστηριοτήτων ψηφιακής αφήγησης στο νηπιαγωγείο. Διερεύνηση εμπειριών εκπαιδευτικών και μαθητών

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Θαρρενός Μπράτιτσης
2) Σοφία Αυγητίδου
3) Δημήτριος Γκούσκος

Περίληψη

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί μια καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να βελτιώσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα και να αναπτύξουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Ωστόσο, αν και οι νηπιαγωγοί περιλαμβάνουν την ψηφιακή αφήγηση στις διδακτικές τους πρακτικές, έρευνες έχουν δείξει πως η πλειοψηφία έχει ελλιπείς ή ασαφείς απόψεις και γνώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η ερευνήτρια σχεδίασε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 5 μηνών στο οποίο έλαβαν μέρος 11 εν ενεργεία νηπιαγωγοί. Οι συμμετέχουσες εξοικειώθηκαν με το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών και στη συνέχεια ανέπτυξαν αντίστοιχες πρακτικές εφαρμογές μέσα στην τάξη. Για τη δημιουργία του διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα e-τάξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους και με την ερευνήτρια. Η παρούσα διατριβή έχει διττό σκοπό: α) τη διερεύνηση των πεποιθήσεων και εμπειριών των νηπιαγωγών και των μαθητών τους κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων ψηφιακής αφήγησης, και β) την αποτίμηση του βαθμού στον οποίο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστήριξε τις νηπιαγωγούς κατά την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έχουν αξιοποιηθεί: α) οι ημιδομημένες συνεντεύξεις των νηπιαγωγών, β) οι καταγραφές τους, γ) τα ηχογραφημένα αρχεία από τις δραστηριότητες δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών, δ) οι ψηφιακές ιστορίες, και ε) οι ημερολογιακές καταγραφές της ερευνήτριας.

© 2016 nured.uowm.gr