Λογιώτη Μαρία

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ευαγγελία Καλεράντε

Τίτλος: Μουσειακοί χώροι ως εκπαιδευτικές, πολιτικές, πολιτισμικές, διαμεσολαβητικές δομές σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες: Από τον πολιτικό θεσμικό λόγο στην εφαρμοσμένη εκπαιδευτική κουλτούρα της κοινωνικής ενσωμάτωσης

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Ευαγγελία Καλεράντε
  2. Νικόλαος Φωτόπουλος
  3. Βασιλική Πλιόγκου

Περίληψη

Στόχος της εκπόνησης της παρούσας πρότασης διδακτορικής διατριβής είναι η χαρτογράφηση των ισχυουσών πρακτικών στο πεδίο της μουσειακής μάθησης, μιας μάθησης που λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από τις βαθμίδες εκπαίδευσης, η έρευνα γύρω από το μουσειακό περιβάλλον μάθησης και της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθείται από τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Ακρογωνιαίο λίθο της έρευνας αποτελεί η μελέτη της μουσειακής εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα από θεσμικά κείμενα και τη νομοθεσία, καθώς και στοχευμένη έρευνα στην εκπαιδευτική πολιτική που ορίζουν τα ελληνικά μουσεία στα κείμενα των καταστατικών και των αποστολών που συντάσσουν. Σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη έρευνα θα έχει η ειδική μελέτη των εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ατόμων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

© 2016 nured.uowm.gr