Χρυσανθόπουλος Χρήστος

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Τίτλος: Η Ομάδα ως Σύστημα Συνεργατικής Μάθησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία: Μια μελέτη με Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Παπαδοπούλου Πηνελόπη
2) Μπεκιάρη Αλεξάνδρα
3) Μαλανδράκης Γεώργιος

Περίληψη

Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιείται μελέτη της συνεργατικής μάθησης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, με Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (ΑΚΔ), μία τεχνική διερεύνησης κοινωνικών συστημάτων η οποία στηρίζεται στην μαθηματική θεωρία δικτύων και γραφημάτων. Οι περιβαλλοντικές ομάδες λογίζονται ως κοινωνικά συστήματα συνεργατικής μάθησης, η δομή των οποίων θα αναλυθεί με δημιουργία και απεικόνιση δικτύων, υπολογισμό δικτυακών μεταβλητών, και έλεγχο συσχετίσεων δικτυακών και μη δικτυακών μεταβλητών, προκειμένου να διερευνηθούν «κρυμμένες» κοινωνικές σχέσεις, αλληλεπιδράσεις και επιρροές που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους.

© 2016 nured.uowm.gr