Θέματα Εκπαιδευτικής Ιστορίας

2ο εξάμηνο, Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος 0206Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/modules/course_description/?course=NURED179

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται διάφορα θέματα της εκπαιδευτικής ιστορίας του ελληνικού κράτους. Το μάθημα έχει ως σκοπό να εμπλακούν οι φοιτητές και φοιτήτριες σε ερευνητικές εργασίες, οι οποίες συμβάλουν στην από κοινού διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων. Στην παρούσα φάση το θέμα που θα εξεταστεί στο πλαίσιο του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη μεταπολεμική και τη μεταπολιτευτική περίοδο

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση