Θέματα Εκπαιδευτικής Ιστορίας

2ο εξάμηνο, Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος 0206Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/modules/course_description/?course=NURED179

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται διάφορα θέματα της εκπαιδευτικής ιστορίας του ελληνικού κράτους. Το μάθημα έχει ως σκοπό να εμπλακούν οι φοιτητές και φοιτήτριες σε ερευνητικές εργασίες, οι οποίες συμβάλουν στην από κοινού διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων. Στην παρούσα φάση το θέμα που θα εξεταστεί στο πλαίσιο του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη μεταπολεμική και τη μεταπολιτευτική περίοδο

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται μέσω της προβολής διαφανειών, φιλμς, της αξιοποίησης της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης,του Συστήματος Υποβοήθησης Διδασκαλίας, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Ναι. Μέσω της βάσης δεδομένων της ΜΟΔΙΠ.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Πρόοδος.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω της ανάρτησης των κριτηρίων στην ιστοσελίδα του μαθήματος και σχετικής παρουσίασης κατά την πρώτη συνάντηση.

© 2016 nured.uowm.gr