Προσχολική Παιδαγωγική

1ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Αυγητίδου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος 0701Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED192/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να γνωρίσουν οι φοιτητές το αντικείμενο και τις μεθόδους έρευνας της Προσχολικής Παιδαγωγικής ως γνωστικού αντικειμένου. Να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης ανάλογα με το κοινωνικό, πολιτισμικό, ιστορικό και επιστημονικό πλαίσιο. Να συσχετίσουν τους σκοπούς της προσχολικής εκπαίδευσης αλλά και τις προσωπικές τους θεωρίες για την παιδική ηλικία με τις μελλοντικές εκπαιδευτικές τους πρακτικές στο νηπιαγωγείο. Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (εποικοδόμηση, διαφοροποίηση διδασκαλίας, συνεργατική μάθηση κ.λ.π.) στη βάση των θεωριών μάθησης και των σύγχρονων προτεραιοτήτων στην προσχολική εκπαίδευση. Να αποκτήσουν την ικανότητα εφαρμογής των σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στην οργάνωση μαθησιακών εμπειριών για τα παιδιά Να αποκτήσουν την ικανότητα να προγραμματίζουν το εκπαιδευτικό τους έργο, να σχεδιάζουν προγράμματα στο νηπιαγωγείο και να τεκμηριώνουν τις επιλογές τους

Γενικές ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί σύμφωνα με τα αναμενόμενα μαθησιακά αοτελέσματα: στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, στην άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, στην αυτόνομη εργασία αλλά και στην ομαδική εργασία, και στη λήψη αποφάσεων

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στο αντικείμενο της Προσχολικής Παιδαγωγικής. Διερεύνηση προηγούμενων γνώσεων Παιδική ηλικία: κυρίαρχες πεποιθήσεις και οι επιπτώσεις τους στην εκπαιδευτική πράξη – διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Λειτουργίες, σκοποί και επιδιώξεις στην προσχολική εκπαίδευση. Ιστορικές και σύγχρονες προσεγγίσεις. Διαδικασίες μάθησης: εποικοδόμηση, διαλογικές πρακτικές, ΖΕΑ. Οργάνωση δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο Διαθεματικότητα Σχέδια εργασίας Σχέση νηπιαγωγείου και οικογένειας

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο, διαλέξεις, βιωματικές ασκήσεις, ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, διάλογος
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούμε ταινίες, τραγούδια, παρουσιάσεις από το youtube για νηπιαγωγεία σε άλλες χώρες κ.λ.π.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Ναι, βιβλία/υλικά που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και είναι δωρεάν.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν αφορά στο μάθημα
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΜΟΔΙΠ
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
διαλέξεις 39
Εργασία σε μικρές ομάδες 26
βιωματικές ασκήσεις 12
συζητήσεις με βάση παρουσιάσεις εργασιών 12
ατομική μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Ανακοινώνονονται στην αρχή του εξαμήνου τόσο η ποσόστωση κάθε εργασίας στον τελικό βαθμό όσο και τα κριτήρια αξιολόγησης. επίσης κάθε εργασία βαθμολογείται και τα αποτελέσματα είναι στη διάθεση των φοιτητών.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κιτσαράς, Γ. (2004). Προσχολική Παιδαγωγική. Αθήνα: έκδοση του συγγραφέα. Ντολιοπούλου, Ελ. (2004). Σύγχρονες Τάσεις της Προσχολικής Αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός. Ντολιοπούλου, Ελ. (2000). Σύγχρονα Προγράμματα για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός. Τσιαντζή – Σμαράγδα, Μ. (1995). Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική στα Παιδιά της Προσχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Gutenberg. Πανταζής, Σ. Χ. και Σακελλαρίου, Μ.Ι. (2005). Προσχολική Παιδαγωγική: Προβληματισμοί - Προτάσεις, Αθήνα: Ατραπός.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

European Early Childhood Education Research Journal International Journal of Early Years Early Child Development and Care

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση