Πληροφορική και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

1ο εξάμηνο, Πληροφορική

Διδάσκουσα - ων Μπράτιτσης Θαρρενός
Κωδικός Μαθήματος 1305Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3+1
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED265/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει στην εκπαιδευτική αξιοποίηση της πληροφορικής και των ΤΠΕ γενικότερα. Οι φοιτητές διδάσκονται σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, αξιοποιώντας εκπαιδευτικά λογισμικά, το διαδίκτυο και λογισμικά γενικής χρήσης. Επιπλέον μαθαίνουν πως να αναζητούν και να συνθέτουν ψηφιακό υλικό για τη δημιουργία διδακτικών αντικειμένων. Τέλος διδάσκονται πως να φτιάχνουν αναλυτικά σχέδια μαθήματος και να αξιοποιούν τις διαδικτυακές τεχνολογίες στη σχολική καθημερινότητα. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να: - αξιοποιούν τεχνολογικά προϊόντα στη διδασκαλία τους - σχεδιάζουν ολοκληρωμένες διδασκαλίες με χρήση τεχνολογίας - αξιοποιούν τεχνολογικά προϊόντα με διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις (θεωρίες μάθησης) - εγκαθιστούν και να λειτουργούν εκπαιδευτικά λογισμικά - αναζητούν/δημιουργούν ψηφιακό διδακτικό υλικό - κατανοούν τους τρόπους ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία - παρακολουθούν την εξέλιξη του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου - σχεδιάζουν ιστότοπους, ιστολόγια, wikis και άλλα αντίστοιχα αντικείμενα - κατανοήσουν τη χρησιμότητα τοθ διαδικτύου στην εξωστρέφεια μιας σχολικής μονάδας - αξιοποιούν την τεχνολογία για τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών στο σχολικό περιβάλλον

Γενικές ικανότητες

- αυτόνομη εργασία - ομαδική εργασία - παραγωγή νέου υλικού - προσαρμογή σε νέες καταστάσεις - άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής - προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης - λήψη αποφάσεων - διεπιστημονική προσέγγιση προβλημάτων

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην εκπαιδευτική αξιοποίηση της πληροφορικής και των ΤΠΕ γενικότερα. Οι φοιτητές διδάσκονται σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, αξιοποιώντας εκπαιδευτικά λογισμικά, το διαδίκτυο και λογισμικά γενικής χρήσης. Επιπλέον μαθαίνουν πως να αναζητούν και να συνθέτουν ψηφιακό υλικό για τη δημιουργία διδακτικών αντικειμένων. Τέλος διδάσκονται πως να φτιάχνουν αναλυτικά σχέδια μαθήματος και να αξιοποιούν τις διαδικτυακές τεχνολογίες στη σχολική καθημερινότητα. Περιεχόμενο του μαθήματος: 1. Βασικές έννοιες Πληροφορικής 2. Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 3. Διαδίκτυο και Web 2.0 τεχνολογίες 4. Σχεδιασμός ιστοτόπων 5. Σχεδιασμός ιστολογίων 6. Εκπαιδευτικές πύλες 7. Εκπαιδευτικό λογισμικό 8. Αναζήτηση και επεξεργασία ψηφιακού υλικού 9. Οι ΤΠΕ ως εργαλείο για τον εκπαιδευτικό 10. Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων με ΤΠΕ

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο, βιντεομαθήματα, φροντιστηριακές ασκήσεις
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Το μάθημα αφορά εξ' ολοκλήρου τις ΤΠΕ
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Το μάθημα αφορά εξ' ολοκλήρου τις ΤΠΕ
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Το μάθημα αφορά εξ' ολοκλήρου τις ΤΠΕ
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Το μάθημα αφορά εξ' ολοκλήρου τις ΤΠΕ
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Σύστημα eClass και όλες τις δυνατότητές του
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο 39
Ατομικές εργασίες 26
Εργαστηριακές συνεδρίες 13
Ομαδικές εργασίες 20
Αυτοτελής μελέτη 27
Σύνολο Μαθήματος 125
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με την εκφώνηση της τελικής εργασίας, αλλά και στις παρουσιάσεις, τονίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητά τους

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Βασίλης Κόμης. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ (2004) Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, Βοσνιάδου Στέλλα. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. (2006) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, CHRISTIAN DEPOVER, THIERRY KARSENTI, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΗΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ (2010) ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΤΑΣΟΣ Α. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ (2010) Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία. Roblyer M. D.. Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (2009) Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Δημητριάδης Σταύρος. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (2014)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση i-teacher Σύγχρονη Εκπαίδευση Νέος Παιδαγωγός

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση