Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Εκπαίδευση

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Αυγητίδου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος 0105Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED320/

Περιεχόμενο

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων στην εκπαιδευτική έρευνα. Η ερευνητική διαδικασία. Η συμβολή της εθνογραφικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη. Παρατήρηση. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Μελέτη περίπτωσης. Συνέντευξη. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Η έρευνα δράση και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής (action research). Παρουσίαση ατομικών/ομαδικών ερευνητικών εργασιών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:
  • Να μπορούν να εντοπίσουν τις βασικές επιστημολογικές και μεθοδολογικές επιλογές του ποσοτικού και ποιοτικού παραδείγματος.
  • Να γνωρίσουν τον τρόπο οργάνωσης και σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας και ζητήματα που αφορούν στο ρόλο του ερευνητή / της ερευνήτριας και το ρόλο των συμμετεχόντων στην έρευνα, τις διαδικασίες ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων, τη γενικευσιμότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
  • Να γνωρίσουν διαφορετικές ποιοτικές προσεγγίσεις και να μπορούν να επιλέγουν ανάλογα με τα ερευνητικά ερωτήματα μία ή περισσότερες από αυτές.
  • Να εξοικειωθούν με τις ερευνητικές μεθοδολογίες και τεχνικές (παρατήρηση, συνέντευξη και έρευνα δράση) και να μπορούν να σχεδιάσουν ανάλογες διαδικασίες και εργαλεία.
  • Να μπορούν να αναγνωρίσουν και να συγκρίνουν τον τρόπο εργασίας ενός εκπαιδευτικού – ερευνητή σε σχέση με τον εκπαιδευτικό ως υλοποιητή του αναλυτικού προγράμματος.
  • Να μπορούν να εκπονήσουν μία μικρή ερευνητική εργασία ατομικά ή σε ομάδες.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση