Παιδικό Τραγούδι και Δημιουργικές Μουσικές Εφαρμογές στην Προσχολική Εκπαίδευση

6ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος 2217Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Ειδικού υπόβαθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

 • Η μουσική και το τραγούδι στη σχολική ζωή
 • Μοντέλα διδασκαλίας του τραγουδιού στην προσχολική εκπαίδευση
 • Ρεπερτόριο τραγουδιών για το σχολείο
 • Μουσική δημιουργικότητα: μουσική – ηχητική εξερεύνηση, αυτοσχέδια τραγούδια, μουσικοί αυτοσχεδιασμοί
 • Ενεργητικές ακροάσεις τραγουδιών
 • Δημιουργική και εκφραστική χρήση της φωνής – Τραγούδι
 • Οργάνωση μουσικών γιορτών και εκδηλώσεων στο σχολείο
 • Διαθεματικές συνδέσεις στο μάθημα της μουσικής
 • Δημιουργικές μουσικές δράσεις σε ομάδες (παιχνίδια με μουσικά όργανα, μουσικοκινητικά παιχνίδια κ.ά.)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσα από το μάθημα οι φοιτήτριες/φοιτητές θα εισαχθούν στις αρχές και τα μοντέλα της διδασκαλίας τραγουδιού στο σχολείο, θα συμμετέχουν σε δημιουργικές μουσικές δράσεις και θα κατανοήσουν τα κριτήρια επιλογής τραγουδιών για σχολική χρήση.

Ειδικότερα, θα έρθουν σε επαφή με ένα εμπλουτισμένο ρεπερτόριο, θα αντιληφθούν τις διαστάσεις της μουσικής δημιουργικότητας στην ακρόαση, εκτέλεση και σύνθεση τραγουδιών, και θα κατανοήσουν τους όρους για την διδακτική των τραγουδιών.

Ένας βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές την αξία του τραγουδιού στην εκπαίδευση αλλά και στην καθημερινότητα της ζωής των μαθητών.

Τέλος, μέσα από το μάθημα οι φοιτήτριες /φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν και να αναπτύξουν τις μουσικές τους δεξιότητες – με ορίζοντα τη διεξαγωγή του μαθήματος της μουσικής στο νηπιαγωγείο – και να συνεργάζονται σε ομαδικές μουσικές δράσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν την αξία του τραγουδιού στη ζωή του ανθρώπου αλλά και στη σχολική ζωή
 • να σχεδιάζουν μαθησιακές ενότητες με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της μουσικής δημιουργικότητας των μαθητών
 • να έχουν συνειδητοποιήσει το προσωπικό τους μουσικό δυναμικό (μουσική έκφραση και επικοινωνία)
 • να έχουν αναπτύξει βασικές μουσικές δεξιότητες
 • να έχουν αντιληφθεί την επίδραση της μουσικής, και ειδικότερα του τραγουδιού, σε όλες τις πτυχές ανάπτυξης των παιδιών (σωματική, γνωστική, κοινωνική – συναισθηματική, αισθητική)
 • να έχουν κατανοήσει τα κριτήρια επιλογής τραγουδιών για την προσχολική εκπαίδευση
 • να χρησιμοποιούν το τραγούδι για μη-μουσικούς στόχους, όπως: γλωσσικούς (π.χ. φωνολογική ενημερότητα, λεξιλόγιο), μελέτη περιβάλλοντος (πληροφοριακό υλικό), μαθηματικούς (π.χ., χρονικές αξίες, μέτρο)
 • να αξιοποιούν το τραγούδι διαθεματικά, σε όλο το εύρος του προγράμματος
 • να έχουν αντιληφθεί την ευεργετική χρήση του τραγουδιού για την προαγωγή ενός θετικού κλίματος στην τάξη και για την ανάπτυξη μη-γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών (π.χ. αυτοέλεγχος, δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας)

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση