Μικροϊστορία και Εκπαίδευση

8ο εξάμηνο, Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος 0205Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED130/

Περιεχόμενο μαθήματος

Ι. Σκοποί του μαθήματος: Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται να γνωρίσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες την μικροϊστορική έρευνα στην εκπαίδευση. Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: 1) Να εστιάσουμε τον ιστορικό μας φακό στο επίπεδο της σχολικής καθημερινότητας στην εκπαιδευτική μας διαχρονία. 2) Να αναδείξουμε τις αφανείς συνιστώσες της σχολικής πραγματικότητας όπως τις βίωναν οι ατομικοί ιστορικοί πρωταγωνιστές της. 3) Να συλλέξουμε υλικό που αναφέρεται στην ιστορία της εκπαίδευσης στον τόπο μας. 4) Να ασκηθούμε στη μεθοδολογία της μικροϊστορικής έρευνας, την προφορική παρουσίαση και τη συγ-γραφή επιστημονικών εργασιών. 5) Να δοκιμάσουμε τα ερευνητικά μας δεδομένα στις μεγάλες αφηγήσεις που τα πλαισιώνουν μέσα από την αναγωγή του ιδιαίτερου και ατομικού στο γενικό και συλλογικό. ΙΙ. Μορφή μαθήματος. Για την επίτευξη των στόχων αυτών το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή σεμιναρίου: θα προηγηθεί μια γενική εισαγωγή από το διδάσκοντα και θα ακολουθήσει η παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. ΙΙΙ. Εξεταστέα Ύλη. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: α) την εργασία που ο κάθε φοιτητής / φοιτήτρια θα υποβάλλει στο πλαίσιο του μαθήματος και β) ολιγοσέλιδο σώμα σημειώσεων από επιλεγμένες εισηγήσεις του διδάσκοντα. ΙV. Διαδικασία αξιολόγησης. Η βαθμολογία θα προκύψει κατά τα 4/10 από τις προφορικές εξετάσεις και κατά τα 6/10 από το βαθμό της εργασίας. Προϋπόθεση συμψηφισμού είναι η λήψη της βαθμολογικής βάσης (5) σε καθεμιά από τις δύο, εξετάσεις και εργασία.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται μέσω της προβολής διαφανειών, φιλμς, της αξιοποίησης της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης,του Συστήματος Υποβοήθησης Διδασκαλίας, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Ναι. Μέσω της βάσης δεδομένων της ΜΟΔΙΠ.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω της ανάρτησης των κριτηρίων στην ιστοσελίδας του μαθήματος και σχετικής παρουσίασης κατά την πρώτη συνάντηση.

© 2016 nured.uowm.gr