Μικροϊστορία και Εκπαίδευση

8ο εξάμηνο, Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος 0205Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Επιλογής, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED130/

Περιεχόμενο

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται να γνωρίσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες την μικροϊστορική έρευνα στην εκπαίδευση. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αυτών το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή σεμιναρίου: θα προηγηθεί μια γενική εισαγωγή από το διδάσκοντα και θα ακολουθήσει η παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Επίπεδο 6 (1ος κύκλος σπουδών)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:

  • Να είναι σε θέση να εστιάζουν τον ιστορικό τους φακό στο επίπεδο της σχολικής καθημερινότητας στην εκπαιδευτική διαχρονία.
  • Να αναδεικνύουν τις αφανείς συνιστώσες της σχολικής πραγματικότητας όπως τις βίωναν οι ατομικοί ιστορικοί πρωταγωνιστές της.
  • Να μπορούν να συλλέγουν υλικό που αναφέρεται στην ιστορία της εκπαίδευσης στον τόπο μας.
  • Να ασκηθούν στη μεθοδολογία της μικροϊστορικής έρευνας, την προφορική παρουσίαση και τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών.
  • Να είναι σε θέση να δοκιμάζουν τα ερευνητικά τους δεδομένα στις μεγάλες αφηγήσεις που τα πλαισιώνουν μέσα από την αναγωγή του ιδιαίτερου και ατομικού στο γενικό και συλλογικό.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση