Μετανάστευση, Διαφορετικότητα, Διεθνής Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

6ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Παλαιολόγου Νεκταρία
Κωδικός Μαθήματος 0710Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3 ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΒΔΟΜΑΔΑ
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED384/

Περιεχόμενο μαθήματος

Μάθημα επιλογής στο 8ο εξάμηνο, ΚΩΔΙΚΟΣ 0710Ε Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ανάπτυξη διαπολιτισμικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Μέθοδοι κατάρτισης σε πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον. Μαθησιακοί στόχοι: Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικού χαρακτήρα στους εργαζομένους σε έναν οργανισμό / επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί από τους εργαζομένους να διαθέτουν την ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, την ευελιξία και ικανότητα διαπραγμάτευσης καθώς και την ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων. Επίσης, η εξάσκηση σε προσεγγίσεις και μεθόδους κατάλληλες για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στο χώρο ενός οργανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς εκπαίδευσης, στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών διαδραστικού χαρακτήρα. Μέθοδοι διδασκαλίας: Παιχνίδι ρόλων και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα σε ομάδες. Φόρτος εργασίας των φοιτητριών/ών: 120 ώρες Διαλέξεις: 36 ώρες Παιχνίδι ρόλων και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα σε ομάδες: 84 ώρες Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Η απόκτηση από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές και μέλλουσες/οντες εργαζομένες/ους δεξιοτήτων διαπολιτισμικού χαρακτήρα. Μέθοδοι αξιολόγησης: Μικρές ατομικές / ομαδικές εργασίες που θα γίνονται στη διάρκεια του εξαμήνου. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά για φοιτητές Erasmus Ενδεικτική βιβλιογραφία: Παλαιολόγου Νεκταρία, Ευαγγέλου Οδυσσέας (2013) Μετανάστες μαθητές δεύτερης γενιάς στο ελληνικό εκπαιδευτικό Ένταξη και Σχολικές Επιδόσεις, ΠΕΔΙΟ. Banks J. (2010), Diversity and Citizenship Education, ed. Willey Sons. Ελληνική Έκδοση Διαφορετικότητα και Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Πολίτη (2012), ΠΕΔΙΟ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση