Κριτικός Γραμματισμός

8ο εξάμηνο, Ελληνική Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος 0908Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε θέματα κριτικού γραμματισμού. Διακρίνεται από τον λειτουργικό γραμματισμό. Συνδέεται με την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους/τις μαθητές/τριες και μελλοντικούς πολίτες ικανούς/ές να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας αλλά και να παράγουν και να προσλαμβάνουν με κριτικό τρόπο μια ευρεία γκάμα κειμενικών ειδών. Εξετάζεται τόσο σε μακρο-όσο και σε μικρο-επίπεδο. Το μακρο-επίπεδο αφορά τις κυρίαρχες πρακτικές γραμματισμού μιας γλωσσικής κοινότητας: π.χ. ποιες πρακτικές ανάγνωσης και γραφής συμβαίνουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε ποια κειμενικά είδη διακρίνει μια γλωσσική κοινότητα, ποια είναι η πολιτισμική σημασία κάθε κειμενικού είδους κ.λπ. Το μικρο-επίπεδο αφορά την «κριτική γλωσσική επίγνωση», δηλαδή την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στα άρρητα ιδεολογικά νοήματα που κατασκευάζονται σε συγκεκριμένα κείμενα (π.χ. τη ρατσιστική χρήση της γλώσσας στα ΜΜΕ).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρία θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον κριτικό γραμματόσημο
  • Έχει γνώση των εργαλείων κριτικής ανάλυσης του λόγου σε μια ευρεία γκάμα κείμενων και αυθεντικών χρήσεων της γλώσσας
  • Να διακρίνει με κριτικό τρόπο τους γλωσσικούς μηχανισμούς σύστασης των κείμενων και τα ιδεολογικά νοήματα που ενυπάρχουν σε αυτά
  • Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες της κριτικής ανάλυσης λόγου και του κριτικού γραμματόσημου για να προσδιορίσει τις κοινωνικές και ιδεολογικές παραμέτρους με τις όποιες σχετίζεται η χρήση της γλώσσας σε ποικίλες κοινωνικές πρακτικές

 

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση