Κοινωνιολογία των Πολιτισμικών Πρακτικών

6ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Διδάσκουσα - ων Φωτόπουλος Nίκος
Κωδικός Μαθήματος 0507Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα οχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus οχι

Μαθησιακά αποτελέσματα

-Εμβάθυνση σε κοινωνιολογικούς όρους και έννοιες με στόχο τη διδασκαλία και τη χρήση εννοιών στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και των πολιτισμικών σπουδών. -Παροχή αποδεδειγμένης γνώσης σε θέματα του γνωστικού πεδίου της Κοινωνιολογίας και του Πολιτισμού, υποστηριζόμενη από εγχειρίδια και διαλέξεις σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις των κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών. - Απόκτηση ικανοτήτων συγκέντρωσης και ερμηνείας ερευνητικών δεδομένων με στόχο την διαμόρφωση κρίσεων και αντιλήψεων που στόχο έχουν την ενίσχυση προβληματισμών σε κοινωνιολογικά και πολιτισμικά ζητήματα. Οι φοιτητές/τριες: -θα έχουν την δυνατότητα να ανακαλούν και να περιγράφουν κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα, -να διακρίνουν και να ερμηνεύουν συμπεράσματα του γνωστικού πεδίου και έτσι, να χρησιμοποιούν τις αποκτηθείσες έννοιες σε νέα πλαίσια. Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την δυνατότητα των φοιτητών-τριων να κατασκευάζουν νέες δομές και να αυτοαξιολογούνται και να συγκρίνουν έννοιες,σύμβολα και γνώσεις από άλλα συναφή γνωστικά πεδία.

Γενικές ικανότητες

Οι γενικές ικανότητες που αποκτούν οι φοιτητές του μαθήματος αφορούν σε: -αναζήτηση και ανάλυση δεδομένων σύμφωνα με τις νέες τάσεις (ΝΤ) -Ατομικές και ομαδικές εργασίες στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών -Διασύνδεση με το διεθνές/ διεπιστημονικό περιβάλλον μέσω των διεθνών συνεργασιών του Τμήματος -Άσκηση κριτικής σε θεωρίες - αξιολόγηση ερευνητικών δεδομένων -Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα Κοινωνιολογία του Πολιτισμού αποτελεί ένα μάθημα εμβάθυνσης για τους φοιητές/τριες πουν θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο στα θέματα της κοινωνιολογίας. Ζητήματα όπως η αισθητική, η τέχνη, ο μοντερνισμός και ο μεταμοντερνισμός αναλύονται υπό το πρίσμα της κοινωνιολογικής θεώρησης και αποσκοπούν να δώσουν μια συνολικότερη κουλτούρα στους φοιητές/τριες μας. Η μαζική κουλτούρα, η πολιτιστική βιομηχανία, τα ζητήματα της αφηρημένης τέχνης, τα καλλιτεχνικά κινήματα αποτελούν βασικές κατηγορίες τις οποίες διαπραγματέυεται το εν λόγω μάθημα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης προφορικά στο αμφιθέατρο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 10
Προετοιμασία για τις ατομικές και ομαδικές εργασίες 10
Ατομική έρευνα και μελέτη - αναζήτηση βιβλιογραφίας 24
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 120
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η διασφάλιση της διαφάνειας εδράζεται σε ένα άτυπο εκπαιδευτικό συμβόλαιο το οποίο διασφαλίζει τους ποιοτικούς όρους της συνεργασίας μας με τους φοιτητές/τριες. Είναι σημαντικό οι όροι με τους οποίους θα εργαστούμε να είναι ξεκάθαροι και σαφείς. Η αξιοκρατία,η συνέπεια, η προσπάθεια για το καλύτερο αποτελού βασικές παραμέτρους της δουλειάς μας.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

• Denys Cuche, H έννοια της κουλτούρας στις Kοινωνικές Eπιστήμες, Tυπωθήτω, Aθήνα 2001. • Eagleton, T., H έννοια της κουλτούρας, Πόλις, Aθήνα 2003. • Eco U., 1988, O υπεράνθρωπος των μαζών, Γνώση, Aθήνα. • Elias, N., H εξέλιξη του Πολιτισμού, τομ. A’ και B’, Nεφέλη, Aθήνα 1997. • Gramcsi, A., Η οργάνωση της Κουλτούρας, Στοχαστής, Αθήνα 1973 • Gramcsi, A., Σοσιαλισμός και Κουλτούρα,Στοχαστής, Αθήνα 1982 • Gramsci, A., 1981, Λογοτεχνία και εθνική ζωή, Στοχαστής, Aθήνα. • Horkheimer, M., H έκλειψη του Λόγου, Κριτική, Αθήνα 1987 • Horkheimer, M., Το τέλος του Λόγου, Έρασμος, Αθήνα 1988 • Horkheimer,M., - Adorno T., Dialectic Of Enlightment, Social Studies Association, New York 1994 • Weber, M.: Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού. Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2000 • Williams R., 1994, Koυλτούρα και ιστορία, Γνώση, Aθήνα. • Wolff J., Aesthetics and the Sociology of Art, Unwin, London 1983.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Δείτε ενδεικτικά: http://www.musicandartsinaction.net http://www.scientificjournals.org/

© 2016 nured.uowm.gr