Κοινωνιολογία των Πολιτισμικών Πρακτικών

6ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος 0507Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα Κοινωνιολογία του Πολιτισμού αποτελεί ένα μάθημα εμβάθυνσης για τους φοιητές/τριες πουν θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο στα θέματα της κοινωνιολογίας. Ζητήματα όπως η αισθητική, η τέχνη, ο μοντερνισμός και ο μεταμοντερνισμός αναλύονται υπό το πρίσμα της κοινωνιολογικής θεώρησης και αποσκοπούν να δώσουν μια συνολικότερη κουλτούρα στους φοιητές/τριες μας. Η μαζική κουλτούρα, η πολιτιστική βιομηχανία, τα ζητήματα της αφηρημένης τέχνης, τα καλλιτεχνικά κινήματα αποτελούν βασικές κατηγορίες τις οποίες διαπραγματέυεται το εν λόγω μάθημα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση