Κοινωνική Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και Ερευνητικές Εφαρμογές

6ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Διδάσκουσα - ων Μιχαήλ Δόμνα
Κωδικός Μαθήματος 0519Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED215/

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στη Σχολική Εθνογραφία και Εθνογραφική έρευνα. Συγκεκριμένα εξετάζει τη συμβολή της ανθρωπολογίας της εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη, την επιτόπια παρατήρηση, τη συμμετοχική παρατήρηση, τη συνέντευξη, τις ομάδες εστίασης, τη βιογραφική καταγραφή και ανάλυση, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, τη μελέτη περίπτωσης, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας ερευνητικής εργασίας ως μια ομάδα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr