Κοινωνική Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και Ερευνητικές Εφαρμογές

6ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Διδάσκουσα - ων Μιχαήλ Δόμνα
Κωδικός Μαθήματος 0519Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED215/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να: Μελετά κοινωνικά φαινόμενα μέσα από την οπτική των δρώντων υποκειμένων Εξετάζει την κοινωνική ζωή ως δυναμική διαδικασία κι όχι ως στατική κατάσταση Υιοθετεί ολιστική προσέγγιση των φαινομένων, ενταγμένων μέσα σε ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια Μελέτα τα κοινωνικά φαινόμενα στην πολλαπλότητά τους και εστιάζει στη διαφοροποίηση και την ποικιλία της κοινωνικής ζωής Υιοθετεί ευέλικτα ερευνητικά σχέδια τα οποία μπορούν να επαναπροσδιοριστούν σε όλες τις πτυχές κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας και βάσει ευρημάτων που προκύπτουν ήδη από τα αρχικά στάδια της έρευνας Η έρευνα πραγματοποιείται στον «πραγματικό» κόσμο (κι όχι σε πειραματικά περιβάλλοντα) Αποσκοπεί στην ανακάλυψη νέων πτυχών του εξεταζόμενου φαινομένου μέσω της διατύπωσης υποθέσεων θεμελιωμένων στην ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων

Γενικές ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια είναι σε θέση να: Χρησιμοποιεί Ευέλικτες μεθόδους παραγωγής δεδομένων Αξιοποιεί μεθόδους που εγκαθιδρύουν κατά κανόνα στενές επικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ του ερευνητή και των συμμετεχόντων στην έρευνα Χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη παρατήρησης και συλλογής δεδομένων: Επιτόπια συμμετοχική παρατήρηση (ανθρωπολογία), συνέντευξη, βιογραφικές αφηγήσεις, ομάδες εστίασης, συλλογή κι ανάλυση τεκμηρίων (φωτογραφιών, ημερολογίων, επιστολών, δημοσίων εγγράφων, φιλμ, δημοσιευμάτων στον τύπο, καταγραφών και διαλόγων σε ομάδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ) Αξιοποιεί μεθόδους και διαδικασίες που λαμβάνουν υπόψη την περιπλοκότητα, την λεπτομέρεια και το πλαίσιο παραγωγής δεδομένων Αξιοποιεί μεθόδους που παρέχουν τη δυνατότητα σχηματισμού θεωρητικών κατηγοριών που θεμελιώνονται στα εμπειρικά δεδομένα, ΕΝΩ αποφεύγει την υπαγωγή των δεδομένων σε ένα προκαθορισμένο σύστημα ταξινομήσεων και εννοιών Υιοθετεί, κατά κανόνα, την ολιστική ανάλυση περίπτωσης Αναπτύσσει εξηγήσεις στο επίπεδο της κατανόησης του νοήματος και λιγότερο σε εκείνο της αποκάλυψης αιτιών.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στη Σχολική Εθνογραφία και Εθνογραφική έρευνα. Συγκεκριμένα εξετάζει τη συμβολή της ανθρωπολογίας της εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη, την επιτόπια παρατήρηση, τη συμμετοχική παρατήρηση, τη συνέντευξη, τις ομάδες εστίασης, τη βιογραφική καταγραφή και ανάλυση, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, τη μελέτη περίπτωσης, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας ερευνητικής εργασίας ως μια ομάδα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος καθ'όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Η παράδοση γίνεται με τη βοήθεια Η/Υ, ενώ κατά την διεκπεραίωση της εργασίας οι φοιτητές/τριες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης και εναλλακτικά μέσα για την ποιοτική έρευνα.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
-
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
-
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Η αξιολόγηση γίνεται σε πλαίσια αξιοκρατίας και με βαθμολόγηση ανάλογη του βαθμού επιτυχίας όσων ζητήθηκαν ανά το εξάμηνο.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνήσουν ανά πάσα στιγμή διαδικτυακά για οτιδήποτε χρειάζονται, ενώ κατά τη διαδικασία ανακοινώσεων χρησιμοποιούνται οι μηχανισμοί του e-class για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται μέσα από διαχωρισμό των υποχρεώσεών τους και της ανάλογης βαθμολόγησής τους γι'αυτά. Το σύστημα αυτό τους γνωστοποιείται και η δια ζώσης αλλά και εξ'αποστάσεως επαφή επιτυγχάνεται με τρόπο συνεργατικό και αξιοκρατικό.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση