Κινητική – Ρυθμική Αγωγή

2ο εξάμηνο, Κινητική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος 2001Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 110
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED133/

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικοί σκοποί της κινητικής και ρυθμικής αγωγής. Σώμα, Χώρος, Δύναμη, Σχέσεις. Κινητικά χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας Στοιχεία της αναπτυξιακής φυσικής αγωγής (κινητική ανάπτυξη, γνωστική, κοινωνικο-συναισθηματική). Απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων. Κατηγορίες κίνησης: Σταθεροποίηση, Μετακίνηση, Χειρισμοί. Το περιεχόμενο και ο ρόλος των δραστηριοτήτων στα παιχνίδια, στους χορούς και στις ελεύθερες μουσικοκινητικές-θεατρικές-δημιουργικές δραστηριότητες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση