Κινητική – Ρυθμική Αγωγή

2ο εξάμηνο, Κινητική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος 2001Υ
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικοί σκοποί της κινητικής και ρυθμικής αγωγής. Σώμα, Χώρος, Δύναμη, Σχέσεις. Κινητικά χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας Στοιχεία της αναπτυξιακής φυσικής αγωγής (κινητική ανάπτυξη, γνωστική, κοινωνικο-συναισθηματική). Απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων. Κατηγορίες κίνησης: Σταθεροποίηση, Μετακίνηση, Χειρισμοί. Το περιεχόμενο και ο ρόλος των δραστηριοτήτων στα παιχνίδια, στους χορούς και στις ελεύθερες μουσικοκινητικές-θεατρικές-δημιουργικές δραστηριότητες. Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, μικρές ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτικές-βιωματικές ασκήσεις σε ομάδες. Φόρτος εργασίας των φοιτητριών/ών: 125 ώρες Διαλέξεις: 26 ώρες Συνεργασία με τη διδάσκουσα: 5 ώρες Πρακτικές-βιωματικές ασκήσεις: 30 ώρες Προετοιμασία για τις ατομικές και ομαδικές ασκήσεις: 20 ώρες Ατομική έρευνα και μελέτη (ανεύρεση βιβλιογραφίας, έρευνα στο Διαδίκτυο): 14 ώρες Προετοιμασία για τις εξετάσεις: 30 ώρες

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr