Κινητική – Ρυθμική Αγωγή

2ο εξάμηνο, Κινητική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος 2001Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 110
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένσ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED133/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Έχουν κατανοήσει τον σκοπό και τους στόχους της Κινητικής- Ρυθμικής Αγωγής, καθώς και τη διδακτική προσέγγιση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έχουν αποκτήσει τη γνώση, τις δεξιότητες που απαιτούνται και έχουν την ικανότητα να οργανώνουν προγράμματα με δημιουργικές δραστηριότητες, να παίρνουν πληροφορίες και ιδέες από τα παιδιά και να δίνουν λύσεις σε θέματα, όχι μόνο κινητικά, αλλά και γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά.

Γενικές ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικοί σκοποί της κινητικής και ρυθμικής αγωγής. Σώμα, Χώρος, Δύναμη, Σχέσεις. Κινητικά χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας Στοιχεία της αναπτυξιακής φυσικής αγωγής (κινητική ανάπτυξη, γνωστική, κοινωνικο-συναισθηματική). Απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων. Κατηγορίες κίνησης: Σταθεροποίηση, Μετακίνηση, Χειρισμοί. Το περιεχόμενο και ο ρόλος των δραστηριοτήτων στα παιχνίδια, στους χορούς και στις ελεύθερες μουσικοκινητικές-θεατρικές-δημιουργικές δραστηριότητες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
E-CLASS, POWERPOINT, VIDEO
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
E-CLASS, POWERPOINT, VIDEO
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
E-CLASS, POWERPOINT, VIDEO
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
E-CLASS, E-MAIL
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 22
Σεμινάρια 12
Εργαστηριακή Άσκηση 22
Άσκηση Πεδίου 12
Πρακτική 12
Διαδραστική διδασκαλία 12
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 2
Εκπόνηση μελέτης (project) 6
Συγγραφή εργασίας 6
Καλλιτεχνική δημιουργία 19
Σύνολο Μαθήματος 125
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Τσαπακίδου, Α. (1997). Κινητικές δεξιότητες, προγράμματα ανάπτυξης κινητικών δεξιότητων για παιδιά προσχολικης ηλικίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Παυλίδου, Ε. (2012). Κινητική και Ρυθμική Αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Review of educational research ΟΜΕΠ Asian Journal of Humanities and Social Studies HAPE MENON

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση