Ηθική, Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία

7ο εξάμηνο, Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Κωδικός Μαθήματος 0304Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 105
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Γενικών Γνώσεων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Βασικές θεωρίες σχετικά με την Ηθική, Πολιτική και Κοινωνική φιλοσοφία του 4ου εξαμήνου
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.................................

Μαθησιακά αποτελέσματα

1. Γνωρίζουν επαρκώς το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο της φιλοσοφίας και εκπαίδευσης. 2. Κατανοούν σε βάθος ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα αρκετά σημαντικό πεδίο το οποίο συνδέεται άμεσα με όλους σχεδόν τους κλάδους της φιλοσοφίας. 3. Αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα που έχουν ορισμένα εκπαιδευτικά συστήματα ακόμη και σήμερα στην εκπαιδευτική πρακτική. 4. Μαθαίνουν για τη σημασία και τη σχέση των τριών γνωστικών πεδίων της φιλοσοφίας, της ηθικής, κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας. 5. Εμβαθύνουν στη σημασία που έχουν τα τρία παραπάνω πεδία στην σύγχρονη έρευνα και πρακτική.

Γενικές ικανότητες

1. Αποκτούν το θεωρητικό υπόβαθρο στο πεδίο της Ηθικής, Πολιτικής και Κοινωνικής φιλοσοφίας που συνδέεται άμεσα με τη θεωρία και την πρακτική της εκπαίδευσης 2.Έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 3. Είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο επιλεγόμενο μάθημα εξετάζεται η σχέση της Φιλοσοφίας με την Εκπαίδευση σε πεδία όπως η ρητορική, η λογική, η γλώσσα, η αισθητική, η ηθική, η πολιτική κ.ά. Το μάθημα αναφέρεται στις περί παιδείας απόψεις του Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Στωικών, στις θέσεις βυζαντινών φιλοσόφων, όπως του Νικηφόρου Βλεμμύδη, του Θεόδωρου Μετοχίτη, του Θωμά Μάγιστρου κ.ά. Επίσης γίνεται λόγος για τα νεότερα εκπαιδευτικά συστήματα του Ρουσσώ, του Λοκ, του Νίτσε και του Ντίουι. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στις φιλοσοφικό-παιδαγωγικές απόψεις του Αριστοτέλη, του οποίου η σκέψη επηρεάζει τη σύγχρονη μορφή της δια βίου μάθησης. Στο επιλεγόμενο μάθημα οι φοιτητές αναλαμβάνουν να συνθέτουν εργασίες, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις απόψεις των φιλοσόφων σε θέματα που σχετίζονται με τη φιλοσοφία της παιδείας. Επιπλέον, ασκούνται στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας και ακόμη περισσότερο στο πως να συγγράφουν επιστημονικές εργασίες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην τάξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Ναι. Μέσω power point
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω Email.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις/εκπόνηση μελέτης (project) συγγραφή εργασίας
Αυτοτελή μελέτη
Σύνολο Μαθήματος (28.8 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω εργασιών και ασκήσεων

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Τριαντάρη-Μαρά, Σ. (2005) Αριστοτέλης. Περί Μέθης-Περί Αρετών και Κακιών-Περί Κόσμου. Εισαγωγή: Φιλοσοφία και εκπαίδευση. Εισ. Μτφρ. Σχ. Τριαντάρη-Μαρά, Σ. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος. Θέματα Φιλοσοφίας. Αρχαία και Βυζαντινή Φιλοσοφία. Κοσμολογία, Λογική, Αισθητική, Πολιτική, Ρητορική, Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2007, 459 σ. Αριστοτέλης Ρητορική εις Αλέξανδρον, Προτρεπτικός προς Θεμίσωνα. Ρητορική και Φιλοσοφία. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, (2012), σελ. 606. Πολιτική, Ρητορική και Επικοινωνία τον 14ο. Θεσσαλονίκη: Αντων. Σταμούλης, 2009, 400 σ. (Επανέκδοση 2010).

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση