Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

3ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Διδάσκουσα - ων Μιχαήλ Δόμνα
Κωδικός Μαθήματος 0520Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα οχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus οχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED216/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες/ες έρχονται σε επαφή με την οπτική της ανθρωπολογίας της εκπαίδευσης σε σχέση με τις μειονότητες και τους μετανάστες και γνωρίζουν την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα σε σχέση με τα ζητήματα που περιγράφονται στο περιεχόμενο του μαθήματος.

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Σεβασμός στη διαφορετικότητα Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Κοινωνική Ανθρωπολογία είναι μια συγκριτική επιστήμη που ασχολείται με τους ανθρώπινους πολιτισμούς και τις κοινωνίες. Μελετά την κοινωνική συμπεριφορά σε θεσμοποιημένες δομές όπως η οικογένεια, τα συστήματα συγγένειας, η πολιτική οργάνωση, οι νομικές διαδικασίες, οι θρησκείες καθώς και τις σχέσεις ανάμεσα στους θεσμούς. Είναι κλάδος του ευρύτερου αντικειμένου της Ανθρωπολογίας και συνήθως διδάσκεται σε σύνδεση με τους άλλους κλάδους: τη φυσική ανθρωπολογία, την εθνολογία, την προϊστορική αρχαιολογία, τη γενική γλωσσολογία και την ανθρωπογεωγραφία, διατηρώντας πάντα στενότερους δεσμούς με την εθνολογία. Η Κοινωνική Ανθρωπολογία ως επιστήμη έχει συμβάλλει στην κατανόηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας στον πλανήτη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών 11
Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης. Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης έργου 20
Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης 10
Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης 20
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Μιχαήλ, Δ. (2003). Κόσμοι που χάνονται. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη. Thomas Hylland Eriksen (2007). Μικροί τόποι μεγάλα ζητήματα. Εκδόσεις Κριτική. Geertz, C. (2003). Η Ερμηνεία των Πολιτισμών. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση