Η Μελέτη του Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία

7ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Κωδικός Μαθήματος 0408Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED260/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες θα αποχτήσουν θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο στην κοινωνική ψυχολογία του λόγου.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Ερευνητική ηθική

Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μερικές από τις κυριότερες ερευνητικές παραδόσεις της κοινωνικής ψυχολογίας του λόγου που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της θεωρίας της κοινωνικής κατασκευής (κοινωνικός κονστρουξιονισμός) και του μεταδομισμού. Εξετάζονται θεμελιώδη θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα καθώς και μοντέλα ανάλυσης λόγου σε συνδυασμό με ερευνητικά θέματα όπως ο ρατσιστικός λόγος, η εθνική ταυτότητα ως λόγος, ο λόγος της σχολικής τάξης και ο λόγος του αναλυτικού προγράμματος και των σχολικών βιβλίων, ο ψυχολογικός λόγος για την παιδική ηλικία και την ανάπτυξη και η χρήση του στην εκπαίδευση. Τέλος, επιδιώκεται η διερεύνηση της δυνατότητας που δίνουν οι οπτικές της κοινωνικής ψυχολογίας του λόγου για αναστοχασμό σε σχέση τόσο με την ίδια την επιστημονική γνώση όσο και σε σχέση με τη χρήση της σε θεσμοθετημένα πλαίσια, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
e-class, e-mail
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
διαλέξεις 39 ώρες
Εκπόνηση και παρουσίαση ατομικής γραπτής εργασίας 40
Προετοιμασία για γραπτές εξετάσεις 21
Σύνολο Μαθήματος 100 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
παρουσιάζονται τα κριτήρια στο μάθημα και ηλεκτρονικά

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Μποζατζής, Ν. & Δραγώνα, Θ. (2011) Κοινωνική ψυχολογία: Η στροφή στο λόγο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Potter, J. & Wetherell, M. (2009) Λόγος και κοινωνική ψυχολογία: Πέρα από τις στάσεις και τη συμπεριφορά. Μετφρ. Αυγήτα, Ε. & Τσονίδης, Α. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education Discourse & Communication Discourse & Society Discourse Processes Journal of Language & Social psychology Journal of Pragmatics Qualitative Research in Psychology Research on Language & Social Interaction Social Psychology Quarterly

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση