Η Μελέτη της Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Ψυχολογία

8ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Κωδικός Μαθήματος 0406Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 10
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μερικές από τις κυριότερες ερευνητικές παραδόσεις της κοινωνικής ψυχολογίας. Πρώτα γίνεται συνοπτική αναφορά στην ιστορία της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας, τη μεθοδολογία έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία και τη σχέση της κοινωνικής ψυχολογίας με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες, ιδιαίτερα την κοινωνιολογία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες ερευνητικές παραδόσεις που έχουν συμπεριφορική και γνωστική πειραματική κατεύθυνση και με τα εξής θέματα: κοινωνική γνώση και σχηματισμός εντυπώσεων, απόδοση αιτίας, στάσεις, κοινωνική επιρροή και υπακοή στην αυθεντία, διαδικασίες της ομάδας και διομαδικές σχέσεις, και κοινωνικές αναπαραστάσεις. Τέλος, οι παραδόσεις αυτές εξετάζονται συνοπτικά σε σύγκριση με την κοινωνική νευροψυχολογία, την κοινωνιολογική κοινωνική ψυχολογία και την κοινωνική ψυχολογία του λόγου, σε σχέση με τον τρόπο που κατανοούν την ανθρώπινη ζωή.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr