Η Μελέτη της Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Ψυχολογία

8ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Κωδικός Μαθήματος 0406Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 10
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ναι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες θα αποχτήσουν θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο στην κοινωνική ψυχολογία της εκπαίδευσης

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Ερευνητική ηθική

Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μερικές από τις κυριότερες ερευνητικές παραδόσεις της κοινωνικής ψυχολογίας. Πρώτα γίνεται συνοπτική αναφορά στην ιστορία της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας, τη μεθοδολογία έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία και τη σχέση της κοινωνικής ψυχολογίας με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες, ιδιαίτερα την κοινωνιολογία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες ερευνητικές παραδόσεις που έχουν συμπεριφορική και γνωστική πειραματική κατεύθυνση και με τα εξής θέματα: κοινωνική γνώση και σχηματισμός εντυπώσεων, απόδοση αιτίας, στάσεις, κοινωνική επιρροή και υπακοή στην αυθεντία, διαδικασίες της ομάδας και διομαδικές σχέσεις, και κοινωνικές αναπαραστάσεις. Τέλος, οι παραδόσεις αυτές εξετάζονται συνοπτικά σε σύγκριση με την κοινωνική νευροψυχολογία, την κοινωνιολογική κοινωνική ψυχολογία και την κοινωνική ψυχολογία του λόγου, σε σχέση με τον τρόπο που κατανοούν την ανθρώπινη ζωή.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Μόνο power point. Δεν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
e-mail
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Όσες απαιτούνται για 10ECTS
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Πουρκός, Μ. & Δαφέρμος, Μ. (2010) Η ποιοτική έρευνα στην ψυχολογία κα την εκπαίδευση. Αθήνα: Μοτίβο. Πυργιωτάκης, Ι. & Θεοφιλίδης, Χρ. (2015) Ερευνητική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες και στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

International Journal of Qualitative Research in Education Journal of Community & Applied Social Psychology Journal of Social Issues Social Psychology of Education

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση