Γλώσσα, Κείμενα και Επικοινωνία

5ο εξάμηνο, Ελληνική Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος 0907Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 ΔΜ, 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ανάλυση λόγου •Έχει γνώση των εργαλείων ανάλυσης του λόγου σε μια ευρεία γκάμα κειμένων και αυθεντικών χρήσεων της γλώσσας • Να διακρίνει τους γλωσσικούς μηχανισμούς σύστασης των κειμένων • Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες της ανάλυσης λόγου για να προσδιορίσει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές παραμέτρους με τις οποίες σχετίζεται η χρήση της γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε ρεύματα της ανάλυσης λόγου που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της γλωσσολογίας (κειμενογλωσσολογία), καθώς και σε προσεγγίσεις που έχουν αναδυθεί μέσα από τον διάλογο της γλωσσολογίας με τις κοινωνικές επιστήμες (ανάλυση συνομιλίας, κριτική ανάλυση λόγου). Οριοθετούνται οι διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλυσης λόγου (κριτικές και μη κριτικές). Συζητείται η σχέση της γλωσσολογικής προσέγγισης ανάλυσης λόγου με τη θεώρηση της γλώσσας ως επικοινωνιακής ικανότητας, και η σύνδεση των κοινωνιογλωσσολογικών προσεγγίσεων ανάλυσης λόγου με τη θεωρία της κοινωνικής κατασκευής (κοινωνικός κονστρουξιονισμός). Αναλύονται κεντρικές έννοιες των προσεγγίσεων ανάλυσης λόγου, όπως το «κείμενο», ο «λόγος» και το «συμφραστικό πλαίσιο». Εξετάζονται οι βασικές θεωρητικές παραδοχές και τα αναλυτικά εργαλεία καθεμιάς προσέγγισης (π.χ. κριτήρια κειμενικότητας στην κειμενογλωσσολογία, διαδοχική οργάνωση της ομιλίας στην ανάλυση συνομιλίας, ιδεολογική χρήση των λέξεων και του συντακτικού στην κριτική ανάλυση λόγου). Η παρουσίαση των προσεγγίσεων ανάλυσης λόγου γίνεται αντιπαραθετικά και μέσα από την εφαρμογή τους σε μια ευρεία γκάμα αυθεντικού γλωσσικού υλικού, όπως είναι οι διαφημίσεις, τα δημοσιογραφικά άρθρα, τα γραπτά μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω κινητού τηλεφώνου και οι ειδησεογραφικές συνεντεύξεις στην τηλεόραση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Βιντεοπροβολέας
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Βιντεοπροβολέας
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Χρήση email και eclass
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 10
Προετοιμασία για τις ατομικές και ομαδικές εργασίες 10
Ατομική έρευνα και μελέτη (ανεύρεση βιβλιογραφίας) 24
Αυτοτελής μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω συγκριτικής βαθμολόγησης

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Clayman, S. & Heritage, J. (2008). Η Ειδησεογραφική Συνέντευξη: Δημοσιογράφοι και Δημόσια Πρόσωπα στον «Αέρα» (μτφ. Α.Γ. Στάμου, επιμ. Π. Πολίτης). Αθήνα: Πατάκης. Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. (1999). Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γούτσος, Δ., Σ. Κουτσουλέλου, Α. Μπακάκου-Ορφανού & Ελένη Παναρέτου (επιμ.) (2006). Ο Κόσμος των Κειμένων: Μελέτες Αφιερωμένες στον Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ. (2004). Η Γλώσσα της Διαφήμισης. Αθήνα: Gutenberg. Kress, G. (2003). Γλωσσικές Διαδικασίες σε Κοινωνιοπολιτισμική Πρακτική (Μτφ Ελευθερία Γεωργιάδη). Αθήνα: Σαβάλλα. Πολίτης, Π. (επιμ.) (2008). Ο Λόγος της Μαζικής Επικοινωνίας: Το Ελληνικό Παράδειγμα. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Language & Communication Discourse & Society Text & Talk Journal of Pragmatics

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση