Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί

6ο εξάμηνο, 8ο εξάμηνο, Επιλογής

Διδάσκουσα - ων Σιδηροπούλου Χριστίνα
Κωδικός Μαθήματος 2220Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αναλυτικά Προγράμματα - Παρατήρηση - Αναστοχασμοί
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Οχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED381/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες, στο τέλος του εξαμήνου, μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα: - θα είναι σε θέση να κατανοούν τις συνδέσεις ανάμεσα στην εκπαιδευτική πράξη και τις θεωρητικές παραδοχές αναφορικά με τη μάθηση και διδασκαλία - θα μπορούν να θέτουν στόχους σε αντιστοιχία με το πλαίσιο της τάξης - θα μπορούν να αναπτύσσουν σχέδια δράσης - θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες που ευνοούν την εργασία σε ομάδες, ενθαρρύνουν τις αλληλεπιδράσεις και προϋποθέτουν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών.

Γενικές ικανότητες

Μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν ικανότητες όπως: αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, λήψη αποφάσεων, εκπόνηση ομαδικής εργασίας και άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην κριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών πρακτικών και στη βελτίωσή τους. Αποσκοπεί να αναδείξει τις σχέσεις παιδαγωγικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και τη σημασία της αντιστοιχίας ανάμεσα στους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους και το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επίσης, προσφέρει στους φοιτητές/τριες μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σχεδιασμών που λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Για τις ανάγκες του μαθήματος αξιοποιείται αυθεντικό ψηφιακό υλικό από τάξεις νηπιαγωγείου και γίνονται παρατηρήσεις βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών. Οι φοιτητές/τριες συμπληρώνουν ατομικά ή/και ομαδικά δομημένα φύλλα εργασίας, συμμετέχουν σε διαλογικές συζητήσεις με προκαθορισμένο θέμα, αναπτύσσουν σχέδια δράσης και σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες. Στο τέλος του εξαμήνου εξετάζονται προφορικά. Η αξιολόγησή τους βασίζεται στο σύνολο της συμμετοχής και επίδοσής τους σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διαλέξεις και διαλογικές συζητήσεις στην τάξη. Ανάρτηση διαφανειών και εργασιών στο e-class.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Προβολή διαφανειών μαθήματος, προβολή βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, αξιοποίηση αυθεντικού ψηφιακού υλικού τάξης νηπιαγωγείου, υλικό από το διαδίκτυο. Ανάρτηση διαφανειών και ασκήσεων στο e-class.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω της πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Σεμινάρια Εργαστηριακές ασκήσεις 40 ώρες
Κατ' οίκον εργασία/ασκήσεις 10 ώρες
Μελέτη βιβλιογραφίας & προετοιμασία για τις εξετάσεις 25 ώρες
Εκπόνηση ομαδικής εργασίας 25 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 100 (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι πολυσύνθετη διαδικασία προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν αντικειμενική, αξιόπιστη και διαφανής. Αξιολογείται η συμμετοχή στα μαθήματα, η καταβληθείσα προσπάθεια ανεξαρτήτου αποτελέσματος, το περιεχόμενο της γραπτής εργασίας και των ασκήσεων προόδου, οι δεξιότητες συνεργασίας που επιδεικνύει ο/η φοιτητής/τρια με την ομάδα, η συνολική επίδοση (αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες). Τα γραπτά κείμενα που παράγονται από τους/τις φοιτητές/τριες τους δίνονται διορθωμένα και σχολιασμένα, γίνεται αναστοχαστική συζήτηση και οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ανατροφοδότηση.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Αυγητίδου, Σ. (2014). Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές και ως στοχαζόμενοι επαγγελματίες. ΑΘΗΝΑ: Gutenberg. Μπιρμπίλη, Μ. (2015). Προς μια παιδαγωγική του διαλόγου: Η σημασία και ο ρόλος των ερωτήσεων στην προσχολική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Σοφία. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρη. Μουμουλίδου, Μ., Ρεκαλίδου, Γ. (επιμ.) (2010). Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικές, Μαθησιακές και Εμψυχωτικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση