Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί

6ο εξάμηνο, 8ο εξάμηνο, Επιλογής

Διδάσκουσα - ων Σιδηροπούλου Χριστίνα
Κωδικός Μαθήματος 2220Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED381/

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην κριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών πρακτικών και στη βελτίωσή τους. Αποσκοπεί να αναδείξει τις σχέσεις παιδαγωγικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και τη σημασία της αντιστοιχίας ανάμεσα στους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους και το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επίσης, προσφέρει στους φοιτητές/τριες μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σχεδιασμών που λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Για τις ανάγκες του μαθήματος αξιοποιείται αυθεντικό ψηφιακό υλικό από τάξεις νηπιαγωγείου και γίνονται παρατηρήσεις βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών. Οι φοιτητές/τριες συμπληρώνουν ατομικά ή/και ομαδικά δομημένα φύλλα εργασίας, συμμετέχουν σε διαλογικές συζητήσεις με προκαθορισμένο θέμα, αναπτύσσουν σχέδια δράσης και σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες. Στο τέλος του εξαμήνου εξετάζονται προφορικά. Η αξιολόγησή τους βασίζεται στο σύνολο της συμμετοχής και επίδοσής τους σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr