Δραστηριότητες Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο

6ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Χρήστου Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος 2218Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED221/

Περιεχόμενο

Παρουσίαση μεθόδων δημιουργίας και αξιολόγησης μαθηματικών δραστηριοτήτων για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Σχέδιο μαθήματος, σχεδιασμός και αξιολόγησή του, τρόποι στοχοθεσίας γενικών και ειδικών στόχων, στόχοι μαθησιακοί/γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι. Είδη διδακτικών μεθόδων, τρόποι και μεθοδολογίες για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών σε μικρή ηλικία, χρήση κατάλληλων υλικών, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδι. Μέθοδοι αξιολόγησης της διδακτικής πράξης, σχεδιασμός, εφαρμογές και σημασία της αξιολόγησης. Αναστοχασμός και διορθωτικές ενέργειες για τη δραστηριότητα, τους στόχους, τη διδασκαλία. Προετοιμασία υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην επερχόμενη πρακτική άσκηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο συγκεκριμένο μάθημα οι σπουδαστές καλούνται να εφαρμόσουν θεωρητικές γνώσεις για τη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών εννοιών που έχουν λάβει σε προηγούμενα μαθήματα. Με τον τρόπο αυτό οι θεωρητικές τους γνώσεις θα ενεργοποιηθούν και θα επανα-νοηματοδοτηθούν βρίσκοντας εφαρμογή σε συγκεκριμένο πλαίσιο όπως αυτό του σχεδιασμού μιας δραστηριότητας με σκοπό τη διδασκαλία συγκεκριμένης μαθηματικής έννοιας ή δεξιότητας.
Στο μάθημα γίνεται θεωρητική εισαγωγή στις βασικές αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μαθήματος, καθώς επίσης και στον τρόπο να οριστούν μαθησιακοί στόχοι για τη διδασκαλία των μαθηματικών ακολουθώντας τις βασικές αρχές της στοχοθεσίας.
Γίνεται, επίσης, θεωρητική αναφορά στα είδη δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών και στα βασικά χαρακτηριστικά αυτών, εστιάζοντας στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
Γίνεται εκτενής αναφορά στα είδη αξιολόγησης της διδακτικής πράξης και στους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση μίας δραστηριότητας, τονίζοντας τη σημασία που έχει η αξιολόγηση των μαθημάτων τους από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά στους στόχους που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο (το διαθεματικό και το νέο πιλοτικό πρόγραμμα) και του τρόπου με τον οποίο μπορεί αυτό να αποτελεί εργαλείο στα χέρια του/της νηπιαγωγού.
Γενικός στόχος, λοιπόν, είναι να εισαχθούν οι σπουδαστές στην διαδικασία προετοιμασίας και σχεδιασμού ενός μαθήματος που έχει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, μέσα από τον σχεδιασμό μιας δραστηριότητας που στοχεύει στη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης μαθηματικής έννοιας ή δεξιότητας όπως αυτή ορίζεται από το ενιαίο διαθεματικό πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο.
Στο τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες αναμένεται να μπορούν να αναφέρονται στα βασικά χαρακτηριστικά μιας μαθηματικής δραστηριότητας και να μπορούν να κάνουν δημιουργική κριτική σε ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες που προτείνονται από διδακτικά υλικά και αναλυτικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας μια σειρά κριτηρίων που έχουν τεθεί εκ των προτέρων.
Να μπορούν να σχεδιάσουν οι ίδιοι μια μαθηματική δραστηριότητα που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, και να την παρουσιάσουν με τη μορφή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μαθήματος.
Να μπορούν να ορίσουν σωστούς διδακτικούς στόχους, που να τηρούν τα κριτήρια στοχοθεσίας, να είναι υλοποιήσιμοι και να μπορούν να αξιολογηθούν.
Να μπορούν να περιγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά της μάθησης μιας συγκεκριμένης έννοιας ή δεξιότητας των μαθηματικών όπως αυτή ορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο.
Να μπορούν σχεδιάσουν μια διδακτική δράση που διέπεται από τους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί και μπορεί να τους φέρει εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο.
Να μπορούν να περιγράψουν με λεπτομέρειες όλα τα απαραίτητα υλικά, τις οδηγίες, τις ερωτήσεις, κοκ που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα.
Να μπορούν να εκτιμήσουν το χρόνο που θα πάρει η πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε μια πραγματική τάξη.
Να μπορούν να προτείνουν συγκεκριμένες αξιολογικές δράσεις που θα μετρούν τον βαθμό επίτευξης των στόχων.
Να μπορούν να προτείνουν δράσεις αναστοχασμού στο τέλος κάθε δραστηριότητας.
Να μπορούν να αναστοχαστούν οι ίδιοι κριτικά προτείνοντας αλλαγές στις επιμέρους επιλογές τους που θα έκανε τις δραστηριότητες που προτείνουν ακόμα πιο λειτουργικές.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση