Διδακτική της Μητρικής Γλώσσας

5ο εξάμηνο, 6ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Ντίνας Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος 2211Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED147/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το τέλος και την επιτυχή εξέτασή τους στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα αποκτήσουν γύρω από θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της γλώσσας ως μητρικής σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας, θα κατανοήσουν βασικά προβλήματα της δομής και της χρήσης της ελληνικής γλώσσας και του τρόπου με τον οποίο πρέπει αυτά να διδαχθούν σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας και θα μπορούν να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις σε κάθε μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικοί.

Γενικές ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρητική και πρακτική προετοιμασία των φοιτητών για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο Νηπιαγωγείο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Ναι, κυρίως προγράμματα παρουσίασης.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Το email και την αυτόματη ειδοποίηση όλων των φοιτητών μέσω του eClass.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 13
Μελέτη στη βιβλιοθήκη 26
Αυτοτελής Μελέτη 35
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους και λάβουν επεξηγήσεις για τον βαθμό τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Boutet, J. Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία.- Αθήνα: Γρηγόρης, 1984 Camil, C. & Devries, R. Η θεωρία του Jean Piaget και η προσχολική αγωγή.- Αθήνα: Δίπτυχο, 1979 Curto Lluis, Morillo Maribel, Teixido Manuel, Γραφή και Ανάγνωση. Βοηθήματα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση του γραπτού λόγου σε παιδιά ηλικίας τριών έως οκτώ ετών. (Πώς μαθαίνουν τα παιδιά γραφή και ανάγνωση), ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998 Curto Lluis, Morillo Maribel, Teixido Manuel, Γραφή και Ανάγνωση. Βοηθήματα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση του γραπτού λόγου σε παιδιά ηλικίας τριών έως οκτώ ετών. (Τρόπος διδασκαλίας της γραφής και της ανάγνωσης), ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998 Curto Lluis, Morillo Maribel, Teixido Manuel, Γραφή και Ανάγνωση. Βοηθήματα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση του γραπτού λόγου σε παιδιά ηλικίας τριών έως οκτώ ετών. (Δραστηριότητες και βοηθήματα για την τάξη), ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998 Hartland, J. Γλώσσα και σκέψη.- Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1994 Rieu, Ch. Et al. Από την κίνηση στη γραφή.- Αθήνα: Καστούμης, 1986 Schaff, A. Γλώσσα και γνώση.- Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, χ.χ. Vygotsky, A. Σκέψη και γλώσσα.- Αθήνα: Γνώση, 1988 Α.Π.Θ. - Π.Τ.Ν. Πρόγραμμα εργασίας για τις πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών/τριών. -Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., 1993 Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Το παραμύθι και η εκπαίδευση.- Φλώρινα, 1994 Άλκηστις. Η δραματοποίηση για παιδιά.-Αθήνα, 1993 Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. Γλωσσικό υλικό για το Νηπιαγωγείο (από τη θεωρία στην πράξη).-Αθήνα: Καστανιώτης, 1994 Βοσνιάδου, Στ. (επιμέλεια) Γλώσσα.-Αθήνα: Gutenberg, 1992 Γάκου Εύη, Προαναγνωστικές δραστηριότητες, Καστανιώτης, Αθήνα 1998 Γκανά Ελένη, Η αναγνωστική πράξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Αθήνα 1998 Κακανά, Δ. Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή.- Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1994 Κατή, Δ. Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί.- Αθήνα: Οδυσσέας, 1992 Κιτσαράς, Γ. Εισαγωγή στην προσχολική παιδαγωγική.- Αθήνα: Παπαζήσης, 1991 Κουτσουβάνου, Ε. (επιμέλεια) Μορφές και τρόποι εργασίας στο Νηπιαγωγείο.- Αθήνα: Οδυσσέας, 1990 Κουτσουβάνου, Ε. Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας και η τηλεόραση.- Αθήνα: Οδυσσέας, 1991 Κυρίδης, Α. Μία κοινωνιολογική προσέγγιση της προσχολικής εκπαίδευσης.- Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1996 Λεοντίου Νίκος, Διδάσκω πρώτη ανάγνωση με κατανόηση, χ.εκδ., Λευκωσία 1995 Mήτσης, N. 1996. H διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, Aθήνα: Gutenberg Μαραγκουδάκης, Π. Οικοδόμηση της γνώσης και διδασκαλία.- Αθήνα: Δίπτυχο, 1978 Μπασλής, Ι.Ν. Κοινωνική-γλωσσική διαφοροποίηση και σχολική επίδοση.- Αθήνα: Νέα Παιδεία, 1986 Νατσιοπούλου Τριανταφυλλιά, Η γλωσσική αγωγή στην προσχολική ηλικία, (αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία), Θεσσαλονίκη 1996 Νικολάου-Κουρκάκη, Ε. Ημερήσιες προγραμματισμένες δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο.- Αθήνα: Gutenberg, 1991 Παπαμιχαήλ, Γ. Μάθηση και κοινωνία.- Αθήνα: Οδυσσέας, 1988 Παπάς Αθανάσιος, Διδακτική γλώσσας και κειμένων. Πρώτη ανάγνωση και γραφή. Aναδυόμενη γραφή και ανάγνωση. Tόμος A', χ.εκδ., Aθήνα 1995 Παπάς Αθανάσιος, Διδακτική γλώσσας και κειμένων. Πρώτη ανάγνωση και γραφή. Aναδυόμενη γραφή και ανάγνωση. Tόμος B', χ.εκδ., Aθήνα 1995 Παπάς, Α.Ε. Διδακτική μεθοδολογία και προσχολική πρακτική.- Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1990 Πόρποδας, Κ. Εισαγωγή στην ψυχολογία της γλώσσας. Ρόλος και μάθηση της γλώσσας.- Αθήνα, 1985 Τζουριάδου, Μ. Ο λόγος των νηπίων.- Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς, 1995 ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο.- Αθήνα: ΟΕΔΒ, 1990 Φραγκουδάκη, Α. Γλώσσα και ιδεολογία: κοινωνιολογική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας.- Αθήνα: Οδυσσέας, 1987 Φραγκουδάκη, Α. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.- Αθήνα: Παπαζήσης, 1985 Χατζησαββίδης Σωφρόνης, Δραστηριότητες γλωσσικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο. Καλλιέργεια επικοινωνιακών 1 και προγραφικών δεξιοτήτων, Gutenberg, Αθήνα 1998

© 2016 nured.uowm.gr