Διδακτική της Μητρικής Γλώσσας

5ο εξάμηνο, 6ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Ντίνας Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος 2211Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/course_info/index.php?course=NURED147

Περιεχόμενο

  1. Η γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο (Νηπιαγωγείο και γλωσσική αγωγή, Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας, Τάσεις της Γλωσσολογίας και γλωσσική διδασκαλία – H παραδοσιακή μέθοδος προσέγγισης της γλώσσας – H δομιστική μέθοδος προσέγγισης της γλώσσας (δομισμός) – Η επικοινωνιακή προσέγγιση – Η δομητική προσέγγιση)
  2. Oι προϋποθέσεις των νηπίων (ψυχολογικές – κοινωνικές – γλωσσικές) \
  3. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Σκοποί και στόχοι – Περιεχόμενο – Μεθοδολογία – Έλεγχος αποτελεσμάτων – Παρουσίαση του ΔΕΠΠΣ)
  4. Δραστηριότητες (H Οργανωμένη Δραστηριότητα – Οργάνωση, σχεδιασμός, παρουσίαση της Οργανωμένης Δραστηριότητας – Παρουσίαση – ανάλυση και κατασκευή Οργανωμένων Δραστηριοτήτων – Xρήση των διδακτικών εγχειριδίων στο Νηπιαγωγείο)
  5. Η πληροφοριακή επικοινωνιακή τεχνολογία στο Νηπιαγωγείο (H διεθνής εμπειρία και πρακτική – H ΠET και η γλωσσική διδασκαλία στην Ελλάδα – Tα οφέλη από τη χρήση των ΠET στη γλωσσική διδασκαλία – Γραμματισμός – πολυγραμματισμοί: η νέα πραγματικότητα – Η γραφή με τον Η/Υ – Ο επεξεργαστής κειμένου (πλεονεκτήματα, επιφυλάξεις, προτάσεις)
  6. Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου (Ο προφορικός λόγος των νηπίων – Στοιχεία φωνητικής και φωνολογίας – Φωνολογική επίγνωση – Κατανόηση – Παραγωγή προφορικού λόγου – Δραστηριότητες καλλιέργειας προφορικού λόγου (παρουσίαση και κατασκευή)
  7. Η καλλιέργεια του γραπτού λόγου (Προφορικός και γραπτός λόγος – Η μετάβαση στον γραπτό λόγο – Η έννοια του γραμματισμού (literacy) – των πολυγραμματισμών (multiliteracies) – της ανάδυσης του γραμματισμού – Η θεωρία των ειδών λόγου (genres) – Σχεδιασμός, παρουσίαση και ανάλυση δραστηριοτήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Θεωρητική και πρακτική προετοιμασία των φοιτητών για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο Νηπιαγωγείο.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση