Διδακτική της Κινητικής Αγωγής

5ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος 2201Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED142/

Περιεχόμενο

Μέθοδοι διδασκαλίας (άμεσες και έμμεσες)
Πλάνο ημερήσιου μαθήματος. Σχεδιασμός και υλοποίηση.
Θέματα κινητικών δεξιοτήτων. Επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων
Σχεδιασμός του προγράμματος: ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου, καθορισμός των στόχων του προγράμματος, αξιολόγηση, εφαρμογή του.
Μικροδιδασκαλίες από φοιτήτριες/τές.
Συζήτηση, σχολιασμός, τεχνικές αξιολόγησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στις έννοιες της διδασκαλίας της κινητικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο.
Στόχος της ύλης του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές της οργάνωσης και προετοιμασίας ενός ημερησίου σχεδίου διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο. Αναφέρεται σε μεθόδους διδασκαλίας, στα αναπτυξιακά κατάλληλα παιχνίδια και κινητικές δραστηριότητες, τα υλικά και μέσα για την υλοποίηση ενός οργανωμένου διδακτικού σχεδιασμού.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν επαρκώς για τις μεθόδους έρευνας και σχεδιασμού προγραμμάτων προσχολικής ηλικίας
  • είναι σε θέση να εντάσσουν διαθεματικά την κινητική αγωγή με βάση τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού και της Φυσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία
  • θα είναι σε θέση να προετοιμάζουν προγράμματα κινητικής αγωγής που εφαρμόζονται στην πράξη
  • θα είναι σε θέση να αξιολογούν προγράμματα κινητικής αγωγής που εφαρμόζονται στην πράξη

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση