Διδακτική της Κινητικής Αγωγής

5ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος 2201Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED142/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέθοδοι διδασκαλίας (άμεσες και έμμεσες). Πλάνο ημερήσιου μαθήματος. Θέματα κινητικών δεξιοτήτων (χρήση μικρών και μεγάλων υλικών). Θέματα Μουσικοκινητικής. Βήματα για το σχεδιασμό του προγράμματος: ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου, καθορισμός των στόχων του προγράμματος, αξιολόγηση, εφαρμογή του. Μικροδιδασκαλίες από φοιτήτριες/τές. Συζήτηση, σχολιασμός, τεχνικές αξιολόγησης.

Γενικές ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος: Μέθοδοι διδασκαλίας (άμεσες και έμμεσες). Πλάνο ημερήσιου μαθήματος. Θέματα κινητικών δεξιοτήτων (χρήση μικρών και μεγάλων υλικών). Θέματα Μουσικοκινητικής. Βήματα για το σχεδιασμό του προγράμματος: ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου, καθορισμός των στόχων του προγράμματος, αξιολόγηση, εφαρμογή του. Μικροδιδασκαλίες από φοιτήτριες/τές. Συζήτηση, σχολιασμός, τεχνικές αξιολόγησης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Eclass, Powerpoint, Video
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Eclass, Powerpoint, Video
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Powerpoint, Video
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Powerpoint, Video
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Eclass, email
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Σεμινάρια 12
Εργαστηριακή άσκηση 12
άσκηση πεδίου 12
πρακτική 17
καλλιτεχνικο εργαστήριο 12
διαδραστική διδασκαλία 12
project 12
συγγραφή εργασίας 4
καλλιτενική δημιουργίας 12
Σύνολο Μαθήματος 125
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Τσαπακίδου, Α. (2014). Απο το παραδοσιακό στο σύγχρονο παιχνίδι. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης. Thiesen, P. (2013). 420 παιδικά παιχνίδια. Για την απόκτηση σωματικών, πνευματικών, κοινωνικών και δημιουργικών δεξιότητων.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Review of educational research ΟΜΕΠ Asian Journal of Humanities and Social Studies HAPE MENON

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση