Διδακτική Εικαστικών

5ο εξάμηνο, 6ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος 2209Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος « Διδακτική των Εικαστικών» αφορά τον κύκλο μαθημάτων για την προετοιμασία - την οργάνωση και την ανάπτυξη οργανωμένων διδακτικών ενοτήτων με άξονα τις Εικαστικές Τέχνες. Σε αυτό το πεδίο, τα προσφερόμενα μαθήματα δίνουν τη δυνατότητα, να διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο τις έννοιες των τεχνών ώστε ξέχωρα από τη μετάδοση πληροφοριών που έχουν σχέση με τη διαχείριση των νέων υλικών – μέσων και εργαλείων, εστιάζουμε σε αυτά τα οποία είναι κατάλληλα για να ενσωματωθούν και να αξιοποιηθούν στις νηπιακές τάξεις. Σημαντικό κομμάτι σε αυτήν τη διαδικασία ανάπτυξης των μαθημάτων δίνεται στο πεδίο της κατανόησης που έχει σχέση με τον σχεδιασμό των οργανωμένων δραστηριοτήτων και των συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης, αρχικά με τα στάδια προετοιμασίας, που αφορούν τους γενικούς και ειδικούς παράγοντες που επηρεάζουν και πρέπει να ληφθούν υπόψη για το μάθημα.Αυτά τα στάδια προετοιμασίας είναι προσαρμοσμένα να υποστηρίξουν το πλάνο της Ενδεικτικής Εκτέλεσης του ωριαίου μαθήματος, το περιεχόμενο του οποίου καλείται, να υποστηρίξει κάθε φοιτητής/τρια ξεχωριστά με την ανάπτυξη των φάσεων και των κατάλληλων βημάτων, πριν και κατά τη διάρκεια της οργανωμένης εκτέλεσης δραστηριότητας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Τα περιεχόμενα των μαθημάτων αναπτύσσονται και προβάλλουν τα περιεχόμενα τους βασισμένα σε Παρουσιάσεις με τη χρήση Η/Υ. μέσω προβολέα. Χωρίς τη χρήση των συγκεκριμένων εποπτικών μέσων είναι αρκετά δύσκολο να υποστηρίξουμε και προβάλλουμε τα θεωρητικά στάδια της ανάπτυξης του πλαισίου που αφορά την προετοιμασία των φοιτητών για την οργάνωση και την περιγραφή της οργανωμένης διδακτικής ενότητας που θα αναπτύξουν. Σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα, όπως και αυτά του εργαστηρίου, της ανάπτυξης των γραπτών εργασιών – αξιολόγηση μαθημάτων, αλλά και της εποπτείας στην υποστήριξη των διδακτικών ενοτήτων, η παρουσία, η χρήση και η αξιοποίηση της ΤΠΕ είναι άκρως απαραίτητη, από τον διδάσκοντα και τους φοιτητές.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Διαφάνειες – εικόνες και η χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην ανάπτυξη του μαθήματος και την παρουσίαση – υποστήριξη της διδακτικής ενότητας σε όλες τις φάσεις εφαρμογής, ξεκινώντας από το αρχικό στάδιο της θεωρητικής ενίσχυσης, μέχρι την χρήση εικόνων, που έχουν σχέση με τις μορφές παρακίνησης, ανατροφοδότησης, μεταφοράς πληροφοριών, και τελικής εμπέδωσης των εικαστικών περιεχομένων στις προτεινόμενες δράσεις.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούμε στο θεωρητικό πεδίο. Μεταφορά εικόνων- διαφανειών, με σκοπό την προβολή των κατάλληλων ερεθισμάτων για την κατανόηση και την ενεργοποίηση των φοιτητών, για την ανάπτυξη των εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων με τη χρήση των προτεινόμενων υλικών (Μορφικά στοιχεία) και μέσων.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Η χρήση σε αυτό το στάδιο γίνεται – αναπτύσσεται, με την αποθήκευση των ηλεκτρονικών αρχείων που προσκομίζουν μαζί με την εργασία τους οι φοιτητές.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Email και eclass
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με βάση τον τρόπο αξιοποίησης του πλάνου (σε θεωρητικό και πρακτικό – βιωματικό επίπεδο) που αφορά στο σχεδιασμό, στην προετοιμασία και στην Εκτέλεση του ωριαίου μαθήματος. Παράλληλα εξετάζεται και αξιολογείται, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται και προσαρμόζονται τα προτεινόμενα υλικά, οι τεχνικές, και πως αυτά τα στοιχεία είναι ικανά να υποστηρίξουν όχι μόνο τα νοήματα και τις ιδέες των προτεινόμενων θεματικών, αλλά κυρίως τους στόχους ( γενικούς και ειδικούς ) που έχουμε θέσει εξ αρχής. Παράλληλα στο πεδίο της αξιολόγησης, λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός της συμμετοχής και της παρουσίας στο πρακτικό – κομμάτι των ασκήσεων του εργαστηρίου.

© 2016 nured.uowm.gr