Διδακτική Εικαστικών

5ο εξάμηνο, 6ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Ταμουτσέλης Νίκος
Κωδικός Μαθήματος 2209Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος « Διδακτική των Εικαστικών» αφορά τον κύκλο μαθημάτων για την προετοιμασία - την οργάνωση και την ανάπτυξη οργανωμένων διδακτικών ενοτήτων με άξονα τις Εικαστικές Τέχνες. Σε αυτό το πεδίο, τα προσφερόμενα μαθήματα δίνουν τη δυνατότητα, να διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο τις έννοιες των τεχνών ώστε ξέχωρα από τη μετάδοση πληροφοριών που έχουν σχέση με τη διαχείριση των νέων υλικών – μέσων και εργαλείων, εστιάζουμε σε αυτά τα οποία είναι κατάλληλα για να ενσωματωθούν και να αξιοποιηθούν στις νηπιακές τάξεις. Σημαντικό κομμάτι σε αυτήν τη διαδικασία ανάπτυξης των μαθημάτων δίνεται στο πεδίο της κατανόησης που έχει σχέση με τον σχεδιασμό των οργανωμένων δραστηριοτήτων και των συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης, αρχικά με τα στάδια προετοιμασίας, που αφορούν τους γενικούς και ειδικούς παράγοντες που επηρεάζουν και πρέπει να ληφθούν υπόψη για το μάθημα.Αυτά τα στάδια προετοιμασίας είναι προσαρμοσμένα να υποστηρίξουν το πλάνο της Ενδεικτικής Εκτέλεσης του ωριαίου μαθήματος, το περιεχόμενο του οποίου καλείται, να υποστηρίξει κάθε φοιτητής/τρια ξεχωριστά με την ανάπτυξη των φάσεων και των κατάλληλων βημάτων, πριν και κατά τη διάρκεια της οργανωμένης εκτέλεσης δραστηριότητας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση