Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (CreativeWriting) – Προκήρυξη ακαδ. έτους 2020-2021

Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα(4) εξάμηνα
(120 πιστωτικές μονάδες ECTS)

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Δ.Π.Μ.Σ.) «Δημιουργική Γραφή» (CreativeWriting) που συνδιοργανώνουν τοΠαιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνώντου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηςκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη συνολικά ενενήντα(90) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής (Education Studies) με τις εξής ειδικεύσεις:

1.Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή / CreativeWritingandLiteraturewriting.

2.Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση / Creative Writing and Education.

3.Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική –Τηλεοπτική Συγγραφή / Creative Writing and Screenwriting.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ενενήντα (90), τριάντα (30) ανά Κατεύθυνση μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Το Δ.Μ.Σ.παρέχεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το συνεργαζόμενο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης ή της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε).Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την οικονομική διαχείρισή του η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι/ες θα καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στη σελίδα https://diaviou.nured.uowm.gr/dim-grafi/form.php?action=new και θα αποστείλουν ηλεκτρονικά τον φάκελο υποψηφιότητας κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως και 10 Ιουλίου, στη διεύθυνση cw@uowm.gr. Οι υποψήφιοι/ες θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή οποιοδήποτε από τα έγγραφα που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΔΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή»
Μπακόλα και Σιαλβέρα (αίθουσα 108)
τ.κ. 50132 Κοζάνη
(υπόψη κου Ευριπίδη Τσατσιάδη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3858/τ.Β’/06-09-2018), στην ιστοσελίδα http://blogs.uowm.gr/dim-grafi/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.(αρμόδιοςκ. Ευριπίδης Τσατσιάδης, ώρες συνεργασίας 07:00-15:00, τηλ.: 24610-56259και email: cw@uowm.gr).

Για προβλήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο τεχνικό gsalakidis@uowm.gr.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα https://www.nured.uowm.gr με τη χρήση του ειδικού κωδικού που σας δίδεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης. Η χρήση του κωδικού ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών.

O Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΝ/ΠΔΜ

© 2016 nured.uowm.gr