προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας»

Στον ιστότοπο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language)

http://blogs.uowm.gr/tmgl/

αναρτήθηκε ο προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

© 2016 nured.uowm.gr