Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού

8ο εξάμηνο, Παράδοση και Πολιτισμός

Διδάσκουσα - ων Βαμβακίδου Ιφιγένεια
Κωδικός Μαθήματος 1202Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά και Αγγλικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED149/

Μαθησιακά αποτελέσματα

- Να αποκτήσουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση περί του επιστημολογικού, μεθοδολογικού και ηθικού πλαισίου των θεμάτων ιστορίας και πολιτισμού - Να επιδείξουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και ερευνητικών πρακτικών του ποιοτικού παραδείγματος και να μπορούν να το αντιδιαστείλουν με αυτό της ποσοτικής έρευνας. - Να κατανοήσουν τις σύγχρονες συζητήσεις για το ρόλο της θεωρίας στην ιστορία και τον πολιτισμό, το ρόλο του ερευνητή / της ερευνήτριας και το ρόλο των συμμετεχόντων στην έρευνα, τις διαδικασίες ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων, τη γενικευσιμότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. - Να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση για τις ποικίλες ποιοτικές προσεγγίσεις/μεθόδους (εθνογραφική, μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράσης, ανάλυση λόγου, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, βιβλιογραφική) και τις μεθόδους ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. - Να είναι σε θέση να συνθέτουν διαφορετικές μεθόδους και να αξιολογούν τις δυνατότητές τους για τη διερεύνηση της ιστορίας και του πολιτισμού. - Να εφαρμόζουν με ευχέρεια τον τρόπο οργάνωσης και σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας. Να κατανοήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιοτικής έρευνας και τις δυνατότητες μεικτών ερευνητικών σχεδίων. - Να είναι αυτόνομοι στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση μιας ποιοτικής έρευνας σε μικρή κλίμακα. - Να παρουσιάζουν και να τεκμηριώνουν με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια μία ερευνητική εργασία.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών . Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη και ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Επιστημολογική, θεματική και μεθοδολογική πολυμέρεια για τη σύγχρονη ιστοριογραφία. Η κοινωνική, τοπική ιστορία, η γλωσσική στροφή και ο δομισμός στον ιστορικό λόγο, προτάσεις-ασκήσεις ιστορίας στην πρώτη σχολική ηλικία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο με μικρές διαλέξεις και εργασίες
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας
Έρευνα – άσκηση πεδίου
Έρευνα – ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων
Συγγραφή εργασιών
Συνεργασία με τους διδάσκοντες
Παρουσιάσεις και συζήτηση εργασιών
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr