Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού

8ο εξάμηνο, Παράδοση και Πολιτισμός

Διδάσκουσα - ων Βαμβακίδου Ιφιγένεια
Κωδικός Μαθήματος 1202Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED149/

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στα ζητήματα:

  • Πώς ορίζεται η ποιοτική κοινωνική έρευνα και ποια είναι τα θεμελιακά της χαρακτηριστικά;
  • Πώς σχεδιάζουμε μια έρευνα σύμφωνα με τις αρχές της ποιοτικής προσέγγισης και πώς διατυπώνουμε ενδεδειγμένα ερευνητικά ερωτήματα;
  • Πώς διαρθρώνεται η ερευνητική διαδικασία στην ποιοτική έρευνα;
  • Πώς κωδικοποιούμε ποιοτικά δεδομένα και κατασκευάζουμε μια εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία σύμφωνα με τις αρχές της Grounded Theory;
  • Πώς αναλύουμε κείμενα βιογραφικών αφηγήσεων;
  • Τι είδους γενικεύσεις μπορούμε να αξιώσουμε στις ποιοτικές μελέτες;
  • Ποια κριτήρια ελέγχου ποιότητας αποδέχονται οι ερευνητές που υιοθετούν την ερμηνευτική προσέγγιση;

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα γνωρίσουν μελέτες περίπτωσης σε βάθος με προαπαιτούμενα τα υποχρεωτικά μαθήματα της νεότερης ελληνικής ιστορίας και των πολιτισμικών σπουδών. Θα συνδυάζουν και θα διαφοροποιούν ερευνητικά εργαλεία των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών, που οδηγούν στην δημιουργική σύνθεση και την εξαγωγή ερευνητικών συμπερασμάτων. Τέλος, στο πλαίσιο της αξιολόγησης, δύνανται δυνατότητα να αναθεωρούν αξίες και συμπεράσματα, συγκρίνοντας αλλά και ορίζοντας εθνικά, ιστορικά, ευρωπαϊκά και διεθνή γεγονότα.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση