Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

7ο εξάμηνο, Μεθοδολογία Έρευνας

Διδάσκουσα - ων Αναστασιάδου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος 0103Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

I.Θεωρητικό μέρος : Στατιστική ανάλυση δεδομένων με στατιστικό πακέτο (SPSS, STATISTICA). Σχεδιασμός ερωτηματολογίων, οργάνωση και διεξαγωγή έρευνας, οργάνωση και καταχώρηση δεδομένων σε στατιστικό πακέτο, εφαρμογές των μεεθόδων στατιστικής. ΙΙ.Πρακτικό μέρος: Πραγματοποίηση μιας στατιστικής ανάλυσης με δεδομένα μιας Πραγματικής εκπαιδευτικής έρευνας με τη βοήθεια ενός από τα παραπάνω στατιστικού Προγράμματος .

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Κάθε φοιτητής /τρια μπορεί να δει το γραπτό του/της και να τους εξηγηθεί η τελική βαθμολογία.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση