Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

7ο εξάμηνο, 8ο εξάμηνο, Μεθοδολογία Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος 0108Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 2
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses

Περιεχόμενο

Το μάθημα επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές / τις φοιτήτριες με τις κατάλληλες δεξιότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπονούν, να συγγράφουν και να παρουσιάζουν επιστημονικές εργασίες. Επίσης, αποσκοπεί να τους/τις προετοιμάσει για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας.
Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες:
Ι. Δομή και περιεχόμενο της επιστημονικής εργασίας
ΙΙ. Τεχνικά χαρακτηριστικά επιστημονικών κειμένων
ΙΙΙ. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας και η παράθεση των βιβλιογραφικών
αναφορών
IV. Η μεθοδολογία της έρευνας, διατύπωση σκοπού, υποθέσεων
V. Η επιλογή μεθόδου
VI. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
VII. Η προφορική παρουσίαση των εργασιών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Επίπεδο 6 (1ος κύκλος σπουδών)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:
– Να αναγνωρίζουν τη δομή, το λόγο και τα χαρακτηριστικά μιας επιστημονικής εργασίας
– Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια και τις προϋποθέσεις της επιστημονικής τεχνογραφίας
– Να αναζητούν βιβλιογραφικές αναφορές με τη χρήση νέων τεχνολογιών των βιβλιοθηκών
– Να καταγράφουν βιβλιογραφικές αναφορές συμβατές με τα αναγνωρισμένα συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών
– Να διατυπώνουν επιστημονικά ερωτήματα και υποθέσεις βασισμένα στη θεωρία
– Να επιλέγουν ερευνητικές μεθόδους συμβατές με τα ερωτήματα και τις υποθέσεις της έρευνάς τους
– Να είναι σε θέση με συγγράφουν τα διακριτά μέρη μιας επιστημονικής εργασίας
– Να είναι σε θέση να παρουσιάσουν αποτελεσματικά την επιστημονική τους εργασία, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εποπτικά μέσα

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση