Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

7ο εξάμηνο, 8ο εξάμηνο, Μεθοδολογία Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος 0108Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED412/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Επίπεδο 6 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται: -Να αναγνωρίζουν τη δομή, το λόγο και τα χαρακτηριστικά μιας επιστημονικής εργασίας -Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια και τις προϋποθέσεις της επιστημονικής τεχνογραφίας -Να αναζητούν βιβλιογραφικές αναφορές με τη χρήση νέων τεχνολογιών των βιβλιοθηκών -Να καταγράφουν βιβλιογραφικές αναφορές συμβατές με τα αναγνωρισμένα συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών -Να διατυπώνουν επιστημονικά ερωτήματα και υποθέσεις βασισμένα στη θεωρία -Να επιλέγουν ερευνητικές μεθόδους συμβατές με τα ερωτήματα και τις υποθέσεις της έρευνας τους -Να είναι σε θέση να συγγράφουν τα διακριτά μέρη μιας επιστημονικής εργασίας -Να είναι σε θέση να παρουσιάσουν αποτελεσματικά την επιστημονική τους εργασία, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εποπτικά μέσα

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές/φοιτήτριες με τις κατάλληλες δεξιότητες. προκειμένου να είναι σε θέση να εκπονούν, να συγγράφουν και να παρουσιάζουν επιστημονικές εργασίες. Επίσης, αποσκοπεί να τους /τις προετοιμάσει για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας. Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: I. Δομή και περιεχόμενο της επιστημονικής εργασίας II. Τεχνικά χαρακτηριστικά επιστημονικών κειμένων III. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας και η παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών IV. Η μεθοδολογία της έρευνας, διατύπωση σκοπού, υποθέσεων V. Η επιλογή μεθόδου VI. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας VII.Η προφορική παρουσίαση των εργασιών

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην τάξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Ασκήσεις πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή 10
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 12
Τελική γραπτή εξέταση 2
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 2. Κατ' οίκον εργασία 3. Φροντιστηριακές ασκήσεις

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

-Eco, U. (1994). Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. Αθήνα:Νήσος -Ανδρεαδάκης, Ν., Βάμβουκας, Μ.(2011). Οδηγός για την εκπόνηση και την σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας. Αθήνα :Διάδραση -Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία. Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών -Μαντζιάρης, Ι. (2004). Επιστημονική έρευνα. Θεσσαλονίκη: Μαντζιάρης

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

International Journal of Qualitative Methods International Journal of Social Research Methodology Qualitative Research Journal Journal of Mixed Methods Research

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση