Συγκριτική Παιδαγωγική

5ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Κωδικός Μαθήματος 0722Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED118/

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές έννοιες, αντικείμενο και μέθοδοι συγκριτικής μελέτης της εκπαίδευσης. Γίνεται μια κριτική παρουσίαση των διαχρονικών όσο και σύγχρονων ζητημάτων της συγκριτικής μελέτης όπως, τα ζητήματα (α) της πρόσβασης στις πηγές δεδομένων, (β) του εθνοκεντρισμού, (γ) της υποκειμενικότητας και (δ) της μερολη¬ψίας, τα οποία σε τελική ανάλυση συμβάλλουν στη δημιουργία του προβλήματος της συγκρισιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται το συγκριτικό επιχείρημα, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά του και στο τρόπο χρήσης του στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Με βάση τα παραπάνω εργαλεία ανάλυσης συζητούνται τα εκπαιδευτικά συστήματα τριών χωρών, με στόχο την κατανόηση του ιστορικού, πολιτικού, κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού συγκείμενου της κάθε χώρας ως εξηγητικών μεταβλητών των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στο πρώτο μάθημα και η/ο κάθε φοιτήτρια/της έχει πρόσβαση στο γραπτό του.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση