Συγκριτική Παιδαγωγική

5ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Κωδικός Μαθήματος 0722Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED118/

Περιεχόμενο

Βασικές έννοιες, αντικείμενο και μέθοδοι συγκριτικής μελέτης της εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται τα επικρατέστερα παραδείγματα συγκριτικής μελέτης της εκπαίδευσης, ενώ σημαντικό θεματικό στοιχείο του μαθήματος αποτελεί ο εθνικός χαρακτήρας. Κύριο στόχο του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στα διαχρονικά όσο και επίκαιρα προβλήματα της συγκριτικής μελέτης, όπως το πρόβλημα της πρόσβασης στις πηγές δεδομένων, το πρόβλημα της αξιοπιστίας και τελικά το πρόβλημα της συγκρισιμότητας. Τα ζητήματα του εθνοκεντρισμού, της υποκειμενικότητας και της μεροληψίας αποτελούν επίσης κομβικά σημεία του μαθήματος. Τέλος, το συγκριτικό επιχείρημα, τα χαρακτηριστικά του και ο τρόπος χρήσης του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρουσίασης επιλεγμένων εκπαιδευτικών συστημάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αναμένεται οι φοιτήτριες/ες να:

  • αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές έννοιες και τις μεθόδους της συστηματικής σύγκρισης. κατανοήσουν ότι βασική προϋπόθεση της συστηματικής σύγκρισης αποτελεί η μελέτη του ιστορικού – κοινωνικού – πολιτιστικού – πολιτικού – οικονομικού και εκπαιδευτικού συγκείμενου μέσα στο οποίο γίνεται η σύγκριση.
  • διαμορφώσουν μια κριτική στάση προς τον «εκπαιδευτικό δανεισμό»
  • να καταστούν ικανές/οι να αναζητούν την εξήγηση/ερμηνεία των παραγόντων που διαμορφώνουν τις ομοιότητες ή τις διαφορές των φαινομένων ή των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή πράξη αλλά και την ερευνά.
  • αντιληφθούν ότι μόνο η συστηματική σύγκριση μπορεί να οδηγήσει σε επιστημονική γενίκευση.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση