Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Μαθηματικών

8ο εξάμηνο, Μαθηματικά

Διδάσκουσα - ων Χρήστου Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος 1404Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 140
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά ή/και Αγγλικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED222/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Εισαγωγή και παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων που αφορούν στη μάθηση και στη διδασκαλία των Μαθηματικών και του τρόπου που έχουν επηρεάσει τα αναλυτικά προγράμματα για τα μαθηματικά και την καθημερινή διδακτική πρακτική τους, με έμφαση στις προσεγγίσεις που προτείνονται από τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Θα γίνει κριτική παρουσίαση των βασικότερων θεωρητικών τους παραδοχών, των τρόπων εφαρμογής τους, των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων τους, ενώ θα γίνεται και συγκριτική τους μελέτη όπου αυτό είναι δυνατόν. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις παρακάτω μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή τους στη διδασκαλία των μαθηματικών: ομαδοσυνεργατικές και διαθεματικές προσεγγίσεις στην διδασκαλία των μαθηματικών, σχέδιο project, βιωματική μάθηση, αλληλοδιδασκαλία, μάθηση με χρήση μοντέλων και χρήση αναλογίας, η προσέγγιση των ρεαλιστικών μαθηματικών στη διδασκαλία των μαθηματικών, διδασκαλία για ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, διδασκαλία για αλλαγή αρνητικών στάσεων απέναντι στα μαθηματικά, κριτική σκέψη, κριτική παιδαγωγική στη διδασκαλία των μαθηματικών, διδασκαλία με ευαισθησία στη διαφορετικότητα (έμφυλη, φυλετική, ταξική, θρησκευτική), λύση προβλήματος σε παιδιά μικρής ηλικίας. Γενικός στόχος είναι να ενημερωθούν οι σπουδαστές για τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθητών κι επίσης να εισαχθούν στην ερευνητική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν τις μεθόδους διδασκαλίας των μαθηματικών εννοιών αυτής της ηλικίας και τη διδακτική τους αξιοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής αναζήτησης θα παρουσιαστούν προφορικά στην τάξη και γραπτά στην τελική εργασία. Στο τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες αναμένεται να μπορούν: να αναφέρονται στα βασικά χαρακτηριστικά των σημαντικότερων σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών να είναι σε θέση να κάνουν μια κριτική ανάλυση των βασικών θεωριών για τη γνωστική ανάπτυξη και τη μάθηση των προσχολικών μαθηματικών, να περιγράφουν τις βασικές τους θέσεις και τις σημαντικότερες διαφορές τους και να μπορούν να αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους έχουν επηρεάσει τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο να μπορούν να προτείνουν τρόπους εφαρμογής αυτών των προσεγγίσεων στη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών/δεξιοτήτων σε παιδιά αυτής της ηλικίας και να εκτιμούν τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. να μπορούν να αναφερθούν στα βασικά ερευνητικά δεδομένα ώστε να προσδιορίζουν τα παιδιά που θα ωφεληθούν περισσότερο από τη διδασκαλία αυτή να μπορούν να αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους αυτές οι μέθοδοι σέβονται τη διαφορετικότητα (γνωστική, πολιτισμική, έμφυλη, κτλ) κάθε παιδιού.

Γενικές ικανότητες

Ατομική παρουσίαση και εργασία: Ατομική παρουσίαση μιας από τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας των μαθηματικών εννοιών στις οποίες εστιάζει το μάθημα Σχεδιασμός και συγγραφή εργασίας για την πλήρη παρουσίαση μιας μεθόδου

Περιεχόμενο μαθήματος

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις παρακάτω μεθόδους διδασκαλίας: ομαδοσυνεργατικές και διαθεματικές προσεγγίσεις στην διδασκαλία των μαθηματικών, σχέδιο project, βιωματική μάθηση, αλληλοδιδασκαλία, μάθηση με χρήση μοντέλων και χρήση αναλογίας, η προσέγγιση των ρεαλιστικών μαθηματικών στη διδασκαλία των μαθηματικών, διδασκαλία για ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, διδασκαλία για αλλαγή αρνητικών στάσεων απέναντι στα μαθηματικά, κριτική σκέψη, κριτική παιδαγωγική στη διδασκαλία των μαθηματικών, διδασκαλία με ευαισθησία στη διαφορετικότητα (έμφυλη, φυλετική, ταξική, θρησκευτική), λύση προβλήματος σε παιδιά μικρής ηλικίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης στην τάξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Σεμινάρια (παρουσιάσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές) 10
Ατομικές παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών 30
Ατομική ερευνητική εργασία (σχεδιασμός συλλογή εμπειρικών δεδομένων συγγραφή) 64
Σύνολο Μαθήματος 140
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Nunes, T. & Bryant, P., (2007). Τα παιδιά κάνουν μαθηματικά. Δεσλή Δ. (Επ.), Αθήνα: Gutenberg. Siegler, R.S., (2002) Πως σκέφτονται τα παιδιά, Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.), Αθήνα: Gutenberg Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2002 Κολέζα, Ε. Κ.Ν. Μακρής, Κ.Β.Σούρλας (1996) Θέματα διδακτικής των μαθηματικών : διδακτικοί στόχοι, ταξινομίες, δραστηριότητες, Αθήνα: Gutenberg. Foulin, J, N, Mouchon, S (2002) Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002 Van de Walle, J. A. (2005) Μαθηματικά για το δημοτικό και το γυμνάσιο - Μια εξελικτική διδασκαλία, Τριανταφυλλίδης, A.T (επιμ.), Αθήνα: Τυπωθήτω.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Mathematical Thinking and Learning - Taylor & Francis Educational Studies in Mathematics - Springer International Journal of Science and Mathematics Education - Springer Learning and Instruction - Elsevier ZDM Mathematics Education - Springer MENON: Journal of Educational Research -University of Western Macedonia – Faculty Of Education Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών (περιοδικό της ΕΝΕΔΙΜ) - Κέδρος

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση