Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Μαθηματικών

8ο εξάμηνο, Μαθηματικά

Διδάσκουσα - ων Χρήστου Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος 1404Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 140
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED222/

Περιεχόμενο μαθήματος

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις παρακάτω μεθόδους διδασκαλίας: ομαδοσυνεργατικές και διαθεματικές προσεγγίσεις στην διδασκαλία των μαθηματικών, σχέδιο project, βιωματική μάθηση, αλληλοδιδασκαλία, μάθηση με χρήση μοντέλων και χρήση αναλογίας, η προσέγγιση των ρεαλιστικών μαθηματικών στη διδασκαλία των μαθηματικών, διδασκαλία για ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, διδασκαλία για αλλαγή αρνητικών στάσεων απέναντι στα μαθηματικά, κριτική σκέψη, κριτική παιδαγωγική στη διδασκαλία των μαθηματικών, διδασκαλία με ευαισθησία στη διαφορετικότητα (έμφυλη, φυλετική, ταξική, θρησκευτική), λύση προβλήματος σε παιδιά μικρής ηλικίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr