Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Μαθηματικών

8ο εξάμηνο, Μαθηματικά

Διδάσκουσα - ων Χρήστου Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος 1404Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED222/

Περιεχόμενο

Παρουσίαση βασικών αρχών και τρόπων εφαρμογής μιας σειράς από σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, όπως: ομαδοσυνεργατικές και διαθεματικές προσεγγίσεις στην διδασκαλία των μαθηματικών, σχέδιο project, βιωματική μάθηση, αλληλοδιδασκαλία, μάθηση με χρήση μοντέλων και χρήση αναλογίας, η προσέγγιση των ρεαλιστικών μαθηματικών στη διδασκαλία των μαθηματικών, διδασκαλία για ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, διδασκαλία για αλλαγή αλλαγή αρνητικών στάσεων απέναντι στα μαθηματικά, κριτική σκέψη, κριτική παιδαγωγική στη διδασκαλία των μαθηματικών, διδασκαλία με ευαισθησία στη διαφορετικότητα (έμφυλη, φυλετική, ταξική, θρησκευτική), λύση προβλήματος σε παιδιά μικρής ηλικίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Εισαγωγή και παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων που αφορούν στη μάθηση και στη διδασκαλία των Μαθηματικών και του τρόπου που έχουν επηρεάσει τα αναλυτικά προγράμματα για τα μαθηματικά και την καθημερινή διδακτική πρακτική τους, με έμφαση στις προσεγγίσεις που προτείνονται από τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Θα γίνει κριτική παρουσίαση των βασικότερων θεωρητικών τους παραδοχών, των τρόπων εφαρμογής τους, των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων τους, ενώ θα γίνεται και συγκριτική τους μελέτη όπου αυτό είναι δυνατόν.
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις παρακάτω μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή τους στη διδασκαλία των μαθηματικών:
ομαδοσυνεργατικές και διαθεματικές προσεγγίσεις στην διδασκαλία των μαθηματικών, σχέδιο project, βιωματική μάθηση, αλληλοδιδασκαλία, μάθηση με χρήση μοντέλων και χρήση αναλογίας, η προσέγγιση των ρεαλιστικών μαθηματικών στη διδασκαλία των μαθηματικών, διδασκαλία για ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, διδασκαλία για αλλαγή αρνητικών στάσεων απέναντι στα μαθηματικά, κριτική σκέψη, κριτική παιδαγωγική στη διδασκαλία των μαθηματικών, διδασκαλία με ευαισθησία στη διαφορετικότητα (έμφυλη, φυλετική, ταξική, θρησκευτική), λύση προβλήματος σε παιδιά μικρής ηλικίας.
Γενικός στόχος είναι να ενημερωθούν οι σπουδαστές για τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθητών κι επίσης να εισαχθούν στην ερευνητική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν τις μεθόδους διδασκαλίας των μαθηματικών εννοιών αυτής της ηλικίας και τη διδακτική τους αξιοποίηση.
Τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής αναζήτησης θα παρουσιαστούν προφορικά στην τάξη και γραπτά στην τελική εργασία.
Στο τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες αναμένεται να μπορούν:

  • να αναφέρονται στα βασικά χαρακτηριστικά των σημαντικότερων σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών
  • να είναι σε θέση να κάνουν μια κριτική ανάλυση των βασικών θεωριών για τη γνωστική ανάπτυξη και τη μάθηση των προσχολικών μαθηματικών,
  • να περιγράφουν τις βασικές τους θέσεις και τις σημαντικότερες διαφορές τους και να μπορούν να αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους έχουν επηρεάσει τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο
  • να μπορούν να προτείνουν τρόπους εφαρμογής αυτών των προσεγγίσεων στη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών/δεξιοτήτων σε παιδιά αυτής της ηλικίας και να εκτιμούν τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
  • να μπορούν να αναφερθούν στα βασικά ερευνητικά δεδομένα ώστε να προσδιορίζουν τα παιδιά που θα ωφεληθούν περισσότερο από τη διδασκαλία αυτή
  • να μπορούν να αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους αυτές οι μέθοδοι σέβονται τη διαφορετικότητα (γνωστική, πολιτισμική, έμφυλη, κτλ) κάθε παιδιού

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση