Σχολικές Εθνογραφίες

4ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Διδάσκουσα - ων Μιχαήλ Δόμνα
Κωδικός Μαθήματος 0521Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη σχέση μεταξύ ατόμων, πολιτισμών, μάθησης και διδασκαλίας από την οπτική της ανθρωπολογίας της εκπαίδευσης. Η πολιτισμική ανθρωπολογία ως πεδίο διευρύνει τον ορισμό της εκπαίδευσης ώστε να συμπεριλάβει όλες της μορφές διδασκαλίας και μάθησης μέσα κι έξω από το σχολείο. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τις ποικίλες και δυναμικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι άνθρωποι διδάσκουν και διδάσκονται αρχές, αξίες, δεξιότητες, ηθικούς κανόνες, συμπεριφορές και γνώση των κοινωνιών και των κουλτούρων τους. Το μάθημα αυτό είναι οργανωμένο γύρω από βασικά θέματα του πεδίου της ανθρωπολογίας της εκπαίδευσης και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να βοηθήσει τους σπουδαστές να αντιληφθούν θεμελιώδεις έννοιες και προβληματισμούς του πεδίου αυτού.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
ναι, όπου κρίνεται αναγκαίο
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
όχι
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
χρησιμοποιώ την πλατφόρμα του e-class για κάθε επικοινωνία μου με τους φοιτητές
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Συναξιολογώντας, την εργασία προόδου, την συμμετοχή στις διαλέξεις και την τελική εξέταση.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση