Πρακτική Άσκηση: Διερεύνηση, Σχεδιασμός και Ανάληψη Εκπαιδευτικού Έργου

7ο εξάμηνο, 8ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Πλιόγκου Βασιλική
Σιδηροπούλου Χριστίνα
Κωδικός Μαθήματος 2219Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 14
Τύπος μαθήματος Πρακτική άσκηση
Προαπαιτούμενα μαθήματα Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα - Παρατήρηση – Αναστοχασμοί, Δ’ εξάμηνο / 4 διδακτικές στο Ε’ ή ΣΤ’ εξάμηνο
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED163/

Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διαρκεί ένα εξάμηνο και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο έβδομο ή όγδοο εξάμηνο, ανάλογα με το χωρισμό των ομάδων που γίνεται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.
Καταρχήν, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παρακολουθούν 12 θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή τα οποία εμβαθύνουν στη διαδικασία παρατήρησης, ερμηνείας και αξιοποίησης πληροφοριών, στη διαμόρφωση ενός ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος με έμφαση στο παιχνίδι και στη συμμετοχική και διαλογική εκπαιδευτική διαδικασία και στην ενίσχυση της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών. Επίσης αναλαμβάνουν να κάνουν 10 παρατηρήσεις στα νηπιαγωγεία με σκοπό τη γνωριμία τους με τα παιδιά και τη νηπιαγωγό αλλά και τη συστηματική συλλογή δεδομένων που αναμένεται να αξιοποιήσουν στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού τους προγράμματος. Η παρατήρηση γίνεται ανά ζεύγη στο νηπιαγωγείο με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και οπτικών στην ερμηνεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αλληλεπιδράσεων των παιδιών. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην οργάνωση του χώρου, στις σχέσεις μεταξύ των παιδιών, στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών, στην οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των διαλογικών πρακτικών και στη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στη συνέχεια διατίθενται 4 εβδομάδες για την ανάληψη πλήρους παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές. Τις 4 εβδομάδες, δηλαδή 20 εργάσιμες ημέρες, καλούνται οι φοιτήτριες / φοιτητές ανά ζεύγη να αναλάβουν πλήρες εκπαιδευτικό έργο στο νηπιαγωγείο (καλωσόρισμα, παιχνίδι, οργανωμένες δραστηριότητες, πρωϊνό ή μεσημεριανό γεύμα, διάλειμμα, αποχώρηση). Οι δύο φοιτήτριες/ές εργάζονται στην ίδια τάξη, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ως εξής: Η/Ο μια/ένας έχει την κύρια ευθύνη του προγράμματος και η/ ο άλλη/ος παρατηρεί και καταγράφει τα λόγια και τις αντιδράσεις των παιδιών (συλλογή πληροφοριών / δεδομένων) και υποστηρίζει την όλη διαδικασία. Στο τέλος της εβδομάδας συναντώνται οι δύο συνεργαζόμενοι φοιτήτριες και φοιτητές σχολιάζουν τα δεδομένα τους, προσπαθούν να προσδιορίσουν τι τους απασχολεί, προσδιορίζουν και ερμηνεύουν τις παρατηρήσεις τους, τις οποίες λαμβάνουν υπόψη τους για το σχεδιασμό του επόμενου προγράμματος. Την επόμενη εβδομάδα αλλάζουν ρόλους, κ.ο.κ
Στο τέλος της πρακτικής άσκησης οργανώνονται 4 μαθήματα όπου οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παρουσιάζουν το έργο τους σε δεκάλεπτες παρουσιάσεις και συμμετέχουν στον αναστοχασμό τους και την ανατροφοδότηση από όλη την εμπειρία της πρακτικής άσκησης.
Υποχρεώσεις φοιτητριών και φοιτητών
Η παρουσία των φοιτητριών και των φοιτητών είναι υποχρεωτική σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος. Κατά την παρατήρηση και την ανάληψη εκπαιδευτικού έργου, οι φοιτητές και φοιτήτριες τηρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (ανελλιπώς), προσαρμόζονται στο υς κανονισμούς και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε νηπιαγωγείου, συνεργάζονται με την / τον νηπιαγωγό, επικοινωνούν και εξοικειώνονται με τα νήπια. Αν απουσιάσουν πάνω από τρία μαθήματα ή παρακολουθήσεις, επαναλαμβάνουν το μάθημα. Αν, επίσης, δεν παρουσιάσουν το σχεδιασμό και δεν τον συζητήσουν με το ειδικό εργαστηριακό προσωπικό ή τον/την αποσπασμένη νηπιαγωγό τουλάχιστον δύο φορές πριν τη διδασκαλία τους στο δεύτερο επίπεδο της πρακτικής άσκησης, δεν επιτρέπεται να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να συμμετέχουν, ενημερώνουν τον/την νηπιαγωγό της τάξης και το ειδικό εργαστηριακό προσωπικό ή την υπεύθυνη / αποσπασμένη νηπιαγωγό. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης στο εξάμηνο το οποίο προσφέρεται. Σε περίπτωση που έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους εκτός από την κατάθεση του ημερολογίου/εργασίας δύνανται να τα καταθέσουν αρχές Σεπτεμβρίου και να
βαθμολογηθούν τότε.
Ειδικά για τις φοιτήτριες και φοιτητές που εργάζονται προβλέπεται η εντατική παρακολούθηση του προγράμματος σε τρεις εβδομάδες σε ολοήμερο νηπιαγωγείο (τις δύο πρώτες εβδομάδες των θεωρητικών μαθημάτων και των παρατηρήσεων και μία εβδομάδα ανάληψης εκπαιδευτικού έργου σε ολοήμερο νηπιαγωγείο μόνοι τους). Η εργασία θα πρέπει να πιστοποιείται και να είναι πλήρης απασχόλησης (π.χ. στρατιωτικοί, νοσοκόμοι, βρεφονηπιοκόμοι κ.α.). Στην περίπτωση εντατικής παρακολούθησης του προγράμματος δεν προβλέπονται απουσίες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός της πρακτικής άσκησης στο 7ο ή 8ο εξάμηνο είναι η διαμόρφωση μιας/ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού, η/ο οποία/ος αντιμετωπίζει τη σχολική τάξη ως πεδίο παρατήρησης και έρευνας και αναζητεί, αντιπαραθέτει και αξιολογεί εκπαιδευτικές επιλογές και αποτιμά τις επιπτώσεις τους.
Η πρακτική άσκηση στο 7ο ή 8ο εξάμηνο αποσκοπεί: οι φοιτήτριες και οι φοιτητές

  • Να εμβαθύνουν στις ικανότητες παρατήρησης και ερμηνείας του εκπαιδευτικού έργου.
  • Να εμβαθύνουν πώς τα παιδιά μαθαίνουν, με τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών.
  • Να διαμορφώσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον ανοιχτό και ευέλικτο, ώστε να διευκολύνει τη μαθησιακή προσπάθεια και να ευνοεί την ανάπτυξη της αυτονομίας όλων των παιδιών.
  • Να είναι ικανοί ως προς το σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την αξιολόγηση δημιουργικών δραστηριοτήτων / προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική και κινητική ανάπτυξη των παιδιών, αξιοποιώντας ποικίλα θεωρητικά πλαίσια και τα συγκεκριμένα δεδομένα που συνέλλεξαν ερευνητικά στο πλαίσιο της τάξης.
  • Να αναπτύσσουν την ικανότητα επιλογής κατάλληλων αναπτυξιακών προγραμμάτων / δραστηριοτήτων που να αναδύονται από τις ανάγκες των παιδιών με τη διαδικασία της τεκμηρίωσης (παρατήρηση και ερμηνεία δεδομένων).
  • Να μπορούν να αναστοχάζονται με βάση τις επιστημονικές παραδοχές, την προσωπική τους θεωρία και τις αξίες που υπονοούνται στις πρακτικές τους

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση