Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα – Παρατήρηση – Αναστοχασμοί

4ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Σιδηροπούλου Χριστίνα
Κωδικός Μαθήματος 2213Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 6
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 10
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus OXI
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED177/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες, στο τέλος του εξαμήνου, μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα: θα χρησιμοποιούν τη μέθοδο της παρατήρησης ως ένα εργαλείο διερεύνησης και κατανόησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα κατανοούν το θεσμικό/υλικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό πλαίσιο της τάξης, θα είναι σε θέση να συλλέγουν δεδομένα μέσω της παρατήρησης σε νηπιαγωγεία, θα μπορούν να εντοπίζουν τις συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις εκπαιδευτικές πρακτικές και τις θεωρητικές παραδοχές για τη μάθηση και τη διδασκαλία, θα είναι ικανοί να θέτουν στόχους σύμφωνα με τα δεδομένα της παρατήρησής τους, θα μπορούν να αναστοχάζονται σχετικά με τη δυναμική της εκπαιδευτικής πράξης, την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών και το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί.

Γενικές ικανότητες

Με την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα οι φοιτητές/τριες κατά το πέρας του εξαμήνου θα έχουν αποκτήσει τις εξής ικανότητες: να συλλέγουν, αναλύουν και επεξεργάζονται δεδομένα, να συνεργάζονται για να εκπονούν ομαδική εργασία, να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις, να σχεδιάζουν έργα, να ασκούν δημιουργική κριτική και να θέτουν αυτοαναφορικά ερωτήματα, να επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει την παρατήρηση ως ένα εργαλείο διερεύνησης και κατανόησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μάθημα αποσκοπεί, επίσης, να αναδείξει τα θεσμικά, υλικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά στοιχεία που συγκροτούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η εκπαιδευτική πράξη. Οι φοιτητές/τριες υλοποιούν παρατηρήσεις σε νηπιαγωγεία, συλλέγουν δεδομένα, τα οποία μαθαίνουν να ερμηνεύουν υπό το πρίσμα των θεωρητικών παραδοχών για τη μάθηση και τη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, εκπαιδεύονται στο να εντοπίζουν τις συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις εκπαιδευτικές πρακτικές και την παιδαγωγική θεωρία. Τέλος, το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές πολλαπλές ευκαιρίες για αναστοχασμό σχετικά με τη δυναμική της εκπαιδευτικής πράξης, την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών και το ρόλο τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διαλέξεις, Σεμινάρια
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Προβολή διαφανειών, αξιοποίηση ψηφιακού υλικού, βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, υλικό από διαδίκτυο. Ανάρτηση διαφανειών και ασκήσεων στο e-class.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Χρήση φωτογραφικής μηχανής και ηχητικού καταγραφέα για συλλογή δεδομένων.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Σεμινάρια 40 ώρες
Εργαστηριακά μαθήματα προετοιμασίας επιτόπιων παρατηρήσεων σε νηπιαγωγεία (πρακτική άσκηση) 40 ώρες
Συνεργασίες 40 ώρες
Κατ' οίκον εργασία/ ασκήσεις 20 ώρες
Επιτόπιες παρατηρήσεις σε τάξεις νηπιαγωγείου (Πρακτική Ασκηση) 30 ώρες
Εκπόνηση ομαδικής εργασίας 30 ώρες
Μελέτη βιβλιογραφίας - Προετοιμασία για γραπτές εξετάσεις 50 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 250 ώρες (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται από την ενεργό συμμετοχή τους στο μάθημα, από τη συνέπεια που δείχνουν στις υποχρεώσεις του μαθήματος, από τις δεξιότητες που αποκτούν, τις γνώσεις που αποκομίζουν, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, τις ικανότητες που δείχνουν ότι έχουν κατακτήσει στο τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους, στις ασκήσεις που παραδίδουν ή στα δομημένα φύλλα εργασίας που συμπληρώνουν. Λαμβάνουν συνεχή ανατροφοδότηση και υπάρχει συνεχής διάλογος μεταξύ διδάσκουσας και φοιτητών/τριών.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Αυγητίδου, Σ., Τζεκάκη, Μ., & Τσάφος, Β. (επιμ.) (2016). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται. Αθήνα: Gutenberg. Γερμανός, Δ. (2006). Οι τοίχοι της γνώσης. Σχολικός χώρος και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Ντολιοπούλου, Ε. (2003). Σύγχρονα Προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΑΘΗΝΑ: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδάνος Παπαδοπούλου, Β., (1999) Παρατήρηση διδασκαλίας: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Cohen, D.H., Stern, V., & Balaban, N. (2001). Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συμπεριφορά των παιδιών, επιμ. Στ. Βοσνιάδου, μτφρ. Δ. Ευαγγέλου. Αθήνα: Gutenberg. Mclachlan, C., Fleer, M., & Edwards, S. (2017). Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής και Πρώτης σχολικής ηλικίας. Σχεδιασμός, αξιολόγηση και εφαρμογή, επιμ. Μ. Παπανδρέου, μτφρ. Α. Γρίβα. Αθήνα: Gutenberg.

© 2016 nured.uowm.gr