Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα – Παρατήρηση – Αναστοχασμοί

4ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Βρυνιώτη Καλλιόπη
Σιδηροπούλου Χριστίνα
Κωδικός Μαθήματος 2213Υ

Περιεχόμενο

Η θεωρία και η πράξη στο παρόν μάθημα συγκροτούν ένα ενιαίο ιστό, ο οποίος διατρέχει εξ αρχής τους τρεις άξονες του μαθήματος, διαλέξεις, σεμινάρια και παρατήρηση στα νηπιαγωγεία. Η ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης και ερμηνείας του εκπαιδευτικού έργου και μέσω αυτής η ανάπτυξη της λειτουργίας του αναστοχασμού επιδιώκονται ως εξής.
Γίνεται μια κριτική παρουσίαση και συγκριτική αντιπαραβολή των γνωστότερων, σε διεθνές επίπεδο, Αναλυτικών Προγραμμάτων /παιδαγωγικών προσεγγίσεων (κλασσικών και μοντέρνων) με έμφαση σε συγκεκριμένες διαστάσεις τους, όπως είναι η αντίληψη που επικρατεί στο καθένα από αυτά αναφορικά με: (α) «το παιδί», (β) το ρόλο του εκπαιδευτικού, (γ) το εκπαιδευτικό περιβάλλον, (ε) τη σχέση νηπιαγωγείου και οικογένειας, (δ) τη σχέση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Επίσης παρουσιάζεται η συζήτηση αναφορικά με την αυξανόμενη τάση θεσμοθέτησης ενός υποχρεωτικού/δεσμευτικού ΑΠ Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας με ιδιαίτερη εστίαση στο ελληνικό ΑΠ (ισχύον και πιλοτικό). Κομβικό σημείο προβληματισμού και αναστοχασμού των φοιτητριών/ων αποτελούν οι στρατηγικές εφαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων, οι οποίες έχουν ως αφετηρία την προσέγγιση της συν-δόμησης (κοινωνικός κονστρουκτιβισμός).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να

  • συμμετέχουν ενεργά σε καταστάσεις συνδόμησης της γνώσης
  • αξιοποιούν ευκαιρίες για αναστοχασμό και αναθεώρηση του εννοιολογικού περιεχομένου βασικών όρων και διαδικασιών της εκπαιδευτικής πράξης
  • γνωρίζουν τους βασικούς άξονες εκπόνησης ενός αναλυτικού προγράμματος
  • γνωρίζουν τις βασικές αρχές των ενδεικτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων/ αναλυτικών προγραμμάτων που θα συζητηθούν στο εν λόγω μάθημα
  • διακρίνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων παιδαγωγικών προσεγγίσεων/ αναλυτικών προγραμμάτων που θα συζητηθούν στο εν λόγω μάθημα, αναδεικνύοντας τους παράγοντες που παράγουν αυτές τις ομοιότητες/διαφορές.
  • αναζητούν την απάντηση ερωτημάτων αναφορικά με το ρόλο του παιδιού, του εκπαιδευτικού και των γονέων στις διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις/ αναλυτικά προγράμματα, αξιοποιώντας τις αποκτηθείσες δεξιότητες σε νέες καταστάσεις.
  • συνεκτιμούν τα δεδομένα του εκάστοτε τυπικού ή άτυπου περιβάλλοντος μάθησης και να δημιουργούν (σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν) μαθησιακές δραστηριότητες, τεκμηριώνοντας τις μεθοδολογικές επιλογές τους.

© 2016 nured.uowm.gr