Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα – Παρατήρηση – Αναστοχασμοί

4ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Σιδηροπούλου Χριστίνα
Κωδικός Μαθήματος 2213Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 6
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 10
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED177/

Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει την παρατήρηση ως ένα εργαλείο διερεύνησης και κατανόησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μάθημα αποσκοπεί, επίσης, να αναδείξει τα θεσμικά, υλικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά στοιχεία που συγκροτούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η εκπαιδευτική πράξη. Οι φοιτητές/τριες υλοποιούν παρατηρήσεις σε νηπιαγωγεία, συλλέγουν δεδομένα, τα οποία μαθαίνουν να ερμηνεύουν υπό το πρίσμα των θεωρητικών παραδοχών για τη μάθηση και τη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, εκπαιδεύονται στο να εντοπίζουν τις συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις εκπαιδευτικές πρακτικές και την παιδαγωγική θεωρία. Τέλος, το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές πολλαπλές ευκαιρίες για αναστοχασμό σχετικά με τη δυναμική της εκπαιδευτικής πράξης, την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών και το ρόλο τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση