Πολιτική Κουλτούρα και Εκπαιδευτική Πολιτική

5ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Διδάσκουσα - ων Καλεράντε Ευαγγελία
Κωδικός Μαθήματος 0511Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 110
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό επιδιώχθηκε να προσδιοριστεί το εκπαιδευτικό σύστημα, συγκριτικά, με βάση τις παγκοσμιοποιημένες συνθήκες. Στόχος ήταν να δοθεί έμφαση σε μια εκπαιδευτική πολιτική η οποία δεν διαμορφώνεται σε συνθήκες απομόνωσης, αλλά η διάρθρωση νόμων και θεσμών παρουσιάζεται με όρους κοινωνικής εμπλοκής και πολιτικής θέσης που διατυπώνονται ως μορφή παγκοσμιοποιημένης οπτικής. Το μικροσχήμα των εθνικών προσδιορισμών συσχετίστηκε με τους παγκοσμιοποιημένους στόχους. Σταδιακά προσδιορίστηκαν τα όρια της εθνικής οπτικής για τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε σχέση με την παγκοσμιοποιημένη εκδοχή των εκπαιδευτικών νοηματοδοτήσεων και θέσεων. Το θέμα της πολιτικής κουλτούρας προσδιορίστηκε με βάση τη διαμορφωμένη πολιτική σε υπερεθνικά πλαίσια σχηματοποιώντας διαβαθμίσεις, εξαρτήσεις και ιδεολογικές υπαγορεύσεις που αναπροσαρμόζουν την πολιτική και διαμορφώνουν ανοιχτά σχήματα. Συνεπώς, οι κατευθυντήριες γραμμές από μια παγκοσμιοποιημένη πολιτική οπτική συσχετίστηκε με τους εθνικούς προσδιορισμούς και τα ιδεολογήματα σε διαφορετικές περιόδους ώστε να αναδειχθεί ο διαφορετικός πολιτικός λόγος και η συνακόλουθή διαφορετική οριοθέτηση των εκπαιδευτικών ζητημάτων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται επιλεκτικά.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Άρθρα ή αποσπάσματα βιβλίων.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση