Πολιτική Φιλοσοφία της Παιδείας: Ρητορική και Επικοινωνία

5ο εξάμηνο, Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Τριαντάρη Σωτηρία
Κωδικός Μαθήματος 0303Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 105
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Γενικών Γνώσεων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Βασικές θέσεις πάνω στην Πολιτική, Ρητορική και Επικοινωνία του 3ου εξαμήνου
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.................................

Μαθησιακά αποτελέσματα

1. Κατανοούν τη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας με την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πολιτική. 2. Μαθαίνουν και γνωρίζουν τη σχέση της φιλοσοφίας με τη ρητορική και τη σημασία που έχει η ρητορική για την επικοινωνία στο πλαίσιο της πολιτικής και της εκπαίδευσης. 3. Κατανοούν βασικές έννοιες από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα που αφορούν την ηθική και πολιτική φιλοσοφία, τη ρητορική, τη σημειωτική και την επικοινωνία. 4. Να κατανοήσουν τη σχέση της ρητορικής με την επικοινωνίας, του ρήτορα με τον ηγέτη, του ρήτορα ηγέτη με τον διαμεσολαβητή 5. Να γνωρίσουν τη σημασία της διαμεσολάβησης και της σχολικής διαμεοσλάβησης ως μορφή επικοινωνίας, να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες και να αλλά ξουν την κουλτούρα τους.

Γενικές ικανότητες

1. Αποκτούν το θεωρητικό υπόβαθρο στο πεδίο της Πολιτικής φιλοσοφίας, της Ρητορικής και της Επικοινωνίας. Πρόκειται για ένα ευρύ πλαίσιο γνώσεων που είναι πρακτικά χρήσιμες στην σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα 2.Έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 3. Είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο εν λόγω επιλεγόμενο μάθημα γίνεται αναφορά στις έννοιες πολιτική φιλοσοφία και παιδεία και προσδιορισμός της σχέσης τους. Οι φοιτητές εμβαθύνουν στο υπόβαθρο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τα νεότερα και σύγχρονα χρόνια. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν την πρόταση της εκπαιδευτικής πολιτικής της ιδεαλιστικής, της υπαρξιστικής και της πραγματιστικής φιλοσοφίας. Επιπλέον, οι φοιτητές κατανοούν τη σχέση της φιλοσοφίας με τη ρητορική και την πολιτική και συνειδητοποιούν την εξέλιξη και επέκταση της ρητορικής σήμερα μέσα από την επιστήμη της επικοινωνίας και της σημειωτικής.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην τάξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Οι διδασκαλίες γίνονται με power point
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω Email.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις/εκπόνηση μελέτης (project) συγγραφή εργασίας
Αυτοτελής μελέτη
Σύνολο Μαθήματος (28.8 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω γραπτών εξετάσεων, ασκήσεων και εργασιών

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Τριαντάρη-Μαρά, Σ. (2002) Οι πολιτικές αντιλήψεις των Βυζαντινών διανοητών από το δέκατο έως τον δέκατο τέταρτο αιώνα μ.Χ. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλη. Πολυχρονόπουλου, Π. (1992) Φιλοσοφία της παιδείας: Το υπόβαθρο της εκπαιδευτικής πολιτικής. 4η έκδ. Αθήνα: Παιδαγωγία.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση