Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

3ο εξάμηνο, 4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζουπίδης Τάσος
Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 1609Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED387/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται: • να αποκτήσουν εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση πειραμάτων με στόχο την επαλήθευση / διάθεση σχετικών υποθέσεων • να ασκηθούν στο σχεδιασμό πειραματικών δραστηριοτήτων που να επιτρέπουν την εμπλοκή όλων των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας • να ενισχύσουν την παιδαγωγική τους γνώση που σχετίζεται με την διδασκαλία τόσο του περιεχομένου και όσο και των πρακτικών και πειραματικών δεξιοτήτων καθώς επίσης και με την ένταξη των διερευνητικών/επιστημονικών πρακτικών στον διδακτικό σχεδιασμό.

Γενικές ικανότητες

Ομαδική εργασία Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και κλασσικών και ψηφιακών τεχνολογιών

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα. Οι φοιτητές/ριες συνεργάζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και πραγματοποιούν πειράματα με απλά υλικά και όργανα και συσκευές καθώς επίσης και με την χρήση απλών εκπαιδευτικών λογισμικών. Σκοπός του μαθήματος η άσκηση των φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων στις πρακτικές των Φυσικών Επιστημών (με επικέντρωση κυρίως στη Φυσική και τη Βιολογία), έτσι ώστε να είναι ικανοί/ες να τις συμπεριλάβουν στον διδακτικό τους σχεδιασμό. Η παρουσία των φοιτητών/τριών στο μάθημα είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης θα προκύπτει συνδυαστικά από γραπτή ή προφορική τελική εξέταση, από τα φύλλα εργασίας που παραδίδουν οι ομάδες και από μικρές εργασίες που θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια όλου του εξαμήνου.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Εργασία σε ομάδες
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Στα μισά μαθήματα χρησιμοποιούνται: 1. Παρουσιάσεις σε ppt, από τον διδάσκοντα. 2. Παρουσίαση καλών πρακτικών με τη βοήθεια βίντεο. Στα υπόλοιπα μαθήματα οι φοιτητές πραγματοποιούν πειράματα με καθημερινά υλικά.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όπως ανέφερα στο ΙΙΙ1.5
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Όπως ανέφερα στο ΙΙΙ1.5
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Υποβάλλουν μικρές εργασίες μέσω e-class (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στην τελική αξιολόγηση
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Πλην της δια ζώσης επικοινωνίας οι φοιτήτριες επικοινωνούν μαζί μου με e-mail, e-class και μέσω του φοιτητικού συλλόγου με facebook.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστηριακές ασκήσεις 36
Προετοιμασία για τις εργαστηριακές ασκήσεις 10
Ατομική έρευνα αναζήτηση και μελέτη βιβλιογραφίας 30
Προετοιμασία για την τελική αξιολόγηση 24
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Όλες οι παραπάνω διαδικασίες αξιολόγησης έχουν ταυτόχρονα το χαρακτήρα της τελικής και της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία γίνεται πάντοτε παρουσία πολλών φοιτητών και φοιτητριών. Υπάρχει πάντοτε συζήτηση με τους φοιτητές και λαμβάνεται υπόψη η άποψη που εκφέρουν.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Ζόγκζα, Β. (2007) Η βιολογική γνώση στη παιδική ηλικία. Αθήνα: Μεταίχμιο Καλλέρη - Βλάχου, Μ. (2010). Έννοιες και φαινόμενα από τη φυσική για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. τ.1 Θεσσαλονίκη: Αρίων Εκδοτική, 2010 Καλλέρη - Βλάχου, Μ. (2010). Έννοιες και φαινόμενα από τη φυσική για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. τ.2 Θεσσαλονίκη: Αρίων Εκδοτική, 2010 Καλλέρη - Βλάχου, Μαρία (2016) Έννοιες και φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο για μικρά παιδιά: Ιδέες και προτάσεις για δραστηριότητες από την ύλη και τις ιδιότητές της, τη θερμότητα, την κίνηση, τους μαγνήτες και τον διαστημικό χώρο. Θεσσαλονίκη: Ostracon Publishing p.c. Καριώτογλου, Π. (2006). Γνώση Παιδαγωγικού Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: Τρεις μελέτες περίπτωσης. Γράφημα: Θεσσαλονίκη. Καριώτογλου, Π. &Παπαδοπούλου, Π. (2014). Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αναζητήσεις και προτάσεις. Αθήνα: Gutenberg. Κωνσταντίνου, Κ. Π., Φερωνύμου, Γ., Κυριακίδου, Ε. & Νικολάου, Χ. (2002) Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο: Βοήθημα για τη νηπιαγωγό. Λευκωσία: Εκδόσεις Υπουργείου Παιδείας και ΠολιτισμούΚύπρου. Μπαγάκης, Γ., Παραμυθιώτου, Μ.,Σιόλου, Κ.,Μερίκου, Π.&Αγγέλη, Ε. (2006). Μεθοδολογία δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση: Μια περίπτωση αυτομόρφωσης και κριτικής υποστήριξης νηπιαγωγών. Αθήνα: Μεταίχμιο. Ραβάνης, Κ.(2003) Δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τον κόσμο της φυσικής. Αθήνα: Δίπτυχο. Χαλκιά Κ. (2012). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες: Θεωρητικά ζητήματα, προβληματισμοί, προτάσεις. Αθήνα: Πατάκης.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Θέματα Φυσικών επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση:http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete International Journal of Science Education: http://www.tandfonline.com/loi/tsed20#.V1u3uLuLTIU

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση