Οργάνωση Επισκέψεων στα Τεχνοεπιστημονικά Μουσεία

4ο εξάμηνο, Φυσικές Επιστήμες

Κωδικός Μαθήματος 1603Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED160/

Περιεχόμενο μαθήματος

Επιλεγόμενο μάθημα Β και Δ' Εξαμήνου. Στόχος η άσκηση φοιτητών /τριών στην οργάνωση επισκέψεων εκτός σχολικού περιβάλλοντος (μη τυπική εκπαίδευση), με έμφαση στα τεχνοεπιστημονικά μουσεία, ζωολογικούς κήπους, χώρους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, εργοστάσια κλπ. Περιλαμβάνει 5-6 μαθήματα εισαγωγής στο αντικείμενο με συζήτηση και παρουσίαση επιστημονικών / ερευνητικών άρθρων από τους φοιτητές /τριες. Επισκέψεις μελέτης (εργασία πεδίου) σε πραγματικά Μουσεία, χώρους κλπ Συγγραφή σχετικής με την επίσκεψη έκθεσης - εργασίας συνοδευόμενη από διδακτική πρόταση. Επίσης αντίστοιχη άσκηση σε εικονικά μουσεία. Παρουσίαση και σχολιασμός των εργασιών. Αξιολογείται η συνολική επίδοση (παρουσία στην τάξη, παρουσίαση άρθρου, εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση