Οργάνωση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση

4ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Κωτσαλίδου Ευδοξία
Κωδικός Μαθήματος 0725Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού υποβάθρου, Ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

  1. Βασικές έννοιες και αρχές της Εφαρμοσμένης Διδακτικής Μεθοδολογίας
  2. Δόκιμες μέθοδοι διδασκαλίας
  3. Στοχοθεσία
  4. Εργαστηριακές ασκήσεις διαθεματικής σύνδεσης ξεχωριστών επιστημονικών πεδίων
  5. Σχεδιασμός διαθεματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  6. Καταγραφή πορισμάτων και αξιολόγηση αυτών

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά: α. στις γενικές αρχές της εφαρμοσμένης διδακτικής μεθοδολογίας, β. στις δόκιμες μεθόδους διδασκαλίας, τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες. γ. τους σκοπούς και στόχους που διατρέχουν μια διαθεματική εκπαιδευτική δράση και δ. στο σχεδιασμό διαθεματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζει και κατανοεί τη διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και όλες τις παραμέτρους που πρέπει να λάβει υπόψη του ο κάθε εκπαιδευτικός.
  • Να προβαίνει στο σχεδιασμό και την οργάνωση ολοκληρωμένων διαθεματικών προγραμμάτων
  • Να αντιλαμβάνεται την άρρηκτη και στενή σχέση που πρέπει να υφίσταται μεταξύ της θεωρίας και της πράξης.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση