Οργάνωση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση

4ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Κωτσαλίδου Ευδοξία
Κωδικός Μαθήματος 0725Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο μαθήματος

Tο περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στις γενικές αρχές της εφαρμοσμένης διδακτικής μεθοδολογίας και τις μεθόδους διδασκαλίας, τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επίσης, εμβαθύνει στο προφίλ και το ρόλο του εκπαιδευτικού, στην παραγωγή και τη χρήση του παιδαγωγικού υλικού καθώς και την αναγκαιότητα της στοχοθεσίας, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να προβεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαθεματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση