Νοητική Αναπηρία

5ο εξάμηνο, Ειδική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Αλευριάδου Αναστασία
Κωδικός Μαθήματος 0603Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα γνωρίσουν επαρκώς το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο της νοητικής αναπηρίας. Το ενδιαφέρον για τη νοητική αναπηρία δεν περιορίζεται μόνο στο περιορισμένο πλαίσιο της ειδικής αγωγής αλλά επεκτείνεται και στο γενικό σχολείο, καθώς το σύνολο σχεδόν των νηπίων / παιδιών με ελαφρά αναπτυξιακή καθυστέρηση φοιτούν σε γενικά νηπιαγωγεία και τμήματα ένταξης (μη περιοριστικό πλαίσιο). Οι φοιτήτριες θα συνδυάσουν τη θεωρητική με την πρακτική μελέτη (μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας, προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων). Παράλληλα, οι φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με Σ.Μ.Ε.Α. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της νοητικής αναπηρίας, τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και τρόπους ψυχοεκπαιδευτικής αντιμετώπισης. Επίσης αναφέρεται σε έννοιες σχετιζόμενες με τα γενετικά σύνδρομα, έτσι ώστε ο φοιτητής/τρια να έχει μία συνολική αντίληψη περί νοητικής αναπηρίας. Μ Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης στην προσχολική ηλικία με βάση τις δυνατότητες και αδυναμίες των γενετικών συνδρόμων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  Έχει κατανόηση τα βασικά στοιχεία περί του ορισμού της νοητικής αναπηρίας.  Έχει γνώση των βασικών προσεγγίσεων περί νοητικής αναπηρίας με κύρια την Αναπτυξιακή Προσέγγιση  Είναι σε θέση διακρίνει τις βασικές γνωστικές παραμέτρους που σχετίζονται με τα αίτια της νοητικής αναπηρίας.  Χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της Αναπτυξιακής Προσέγγισης ωσ βασικό μεθοδολογικό εργαλείο μελέτης της νοητικής αναπηρίας.  Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία για τη διαμόρφωση μιας παρέμβασης σε νήπια με νοητική αναπηρία.  Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης ώστε να ενισχύσουν τις γνωστικές συνατότητες των ατόμων με γενετικά σύνδρομα σχετιζόμενα με νοητική αναπηρία

Γενικές ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία

Περιεχόμενο μαθήματος

Ορισμός της νοητικής αναπηρίας. Ο ρόλος της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Η αναπτυξιακή προσέγγιση του Zigler περί νοητικής καθυστέρησης. Ο ρόλος των κινήτρων. Θεωρίες της «διαφοράς». Ο ρόλος της προσοχής και των στρατηγικών στη νοητική αναπηρία. Γνωστική ακαμψία. Ομοιότητες και διαφορές των δύο προσεγγίσεων. Γενετικά σύνδρομα και νοητική αναπηρία. Σύνδρομα Williams, Down, εύθραυστο Χ χρωμόσωμα κ.α. Κοινωνικές δεξιότητες και νοητική αναπηρία. Επαγγελματικός προσανατολισμός και νοητική αναπηρία. Εκπαίδευση νηπίων και παιδιών με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Προγράμματα παρέμβασης. Προγράμματα ετοιμότητας για ανάγνωση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ορισμός της νοητικής καθυστέρησης. Ο ρόλος της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Η αναπτυξιακή προσέγγιση του Zigler περί νοητικής καθυστέρησης. Ο ρόλος των κινήτρων. Θεωρίες της «διαφοράς». Ο ρόλος της προσοχής και των στρατηγικών στη νοητική καθυστέρηση. Γνωστική ακαμψία. Ομοιότητες και διαφορές των δύο προσεγγίσεων. Γενετικά σύνδρομα και νοητική καθυστέρηση. Σύνδρομα Williams, Down, εύθραυστο Χ χρωμόσωμα κ.α. Κοινωνικές δεξιότητες και νοητική καθυστέρηση. Επαγγελματικός προσανατολισμός και νοητική καθυστέρηση. Εκπαίδευση νηπίων και παιδιών με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Προγράμματα παρέμβασης. Προγράμματα ετοιμότητας για ανάγνωση.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Μελέτη περιπτώσεων (φροντιστηριακές ασκήσεις) 10
Ατομική έρευνα και μελέτη (ανεύρεση βιβλιογραφίας έρευνα στο Διαδίκτυο) 24
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 30
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Αλευριάδου, Α. & Γκιαούρη, Σ. (2009). Γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης- Αναπτυξιακή και εκπαιδευτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Αλευριάδου, Α., Γκιαούρη, Σ. (2011). Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down: Ανίχνευση δυσκολιών και προτάσεις παρέμβασης, Κοζάνη: en-tιposis, Πολυχρονοπούλου, Σ. (2004) Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες: Νοητική υστέρηση. 2 τόμ. Αθήνα: Έκδοση της συγγραφέα. Mary Beirne-Smith (Author), James R. Patton (Author), Shannon H. Kim (2005). Mental Retardation: An Introduction to Intellectual Disability (7th Edition). Pearson.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITIES JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY-DIAGNOSIS AND TREATMENT

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση