Νοητική Αναπηρία

5ο εξάμηνο, Ειδική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Αλευριάδου Αναστασία
Κωδικός Μαθήματος 0603Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής , Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΌΧι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Ορισμός της νοητικήςαναπηρίας. Ο ρόλος της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Η αναπτυξιακή προσέγγιση του Zigler περί νοητικής καθυστέρησης. Ο ρόλος των κινήτρων. Θεωρίες της «διαφοράς». Ο ρόλος της προσοχής και των στρατηγικών στη νοητική καθυστέρηση. Γνωστική ακαμψία. Ομοιότητες και διαφορές των δύο προσεγγίσεων. Γενετικά σύνδρομα και νοητική καθυστέρηση. Σύνδρομα Williams, Down, εύθραυστο Χ χρωμόσωμα κ.ά. Κοινωνικές δεξιότητες και νοητική καθυστέρηση. Επαγγελματικός προσανατολισμός και νοητική καθυστέρηση. Εκπαίδευση νηπίων και παιδιών με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Προγράμματα παρέμβασης. Προγράμματα ετοιμότητας για ανάγνωση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα γνωρίσουν επαρκώς το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο της νοητικής αναπηρίας. Το ενδιαφέρον για τη νοητική αναπηρία δεν περιορίζεται μονό στο περιορισμένο πλαίσιο της ειδικής αγωγής αλλά επεκτείνεται και στο γενικό σχολείο, καθώς το σύνολο σχεδόν των νηπίων / παιδιών με ελαφρά αναπτυξιακή καθυστέρηση φοιτούν σε γενικά νηπιαγωγεία και τμήματα ένταξης (μη περιοριστικό πλαίσιο). Οι φοιτήτριες θα συνδυάσουν τη θεωρητική με την πρακτική μελέτη (μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας, προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων). Παράλληλα, οι φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με Σ.Μ.Ε.Α. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της νοητικής αναπηρίας, τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και τρόπους ψυχοεκπαιδευτικής αντιμετώπισης. Επίσης αναφέρεται σε έννοιες σχετιζόμενες με τα γενετικά σύνδρομα, έτσι ώστε ο φοιτητής/ τρια να έχει μια συνολική αντίληψη προνοητικής αναπηρίας. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η εφαρμογή πρόγραμμα των παρέμβασης στην προσχολική ηλικία με βάση τις δυνατότητες και αδυναμίες των γενετικών συνδρόμων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει τα βασικά στοιχειά περί του ορισμού της νοητικής αναπηρίας.
  • Έχει γνώση των βασικών προσεγγίσεων περί νοητικής αναπηρίας με κυρία την Αναπτυξιακή Προσέγγιση
  • Είναι σε θέση να διακρίνει τις βασικές γνωστικές πήραμε ρους που σχετίζονται με τα αίτια της νοητικής αναπηρίας.
  • Χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της Αναπτυξιακής Προσέγγισης ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο μελέτης της νοητικής αναπηρίας.
  • Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχειά για τη διαμόρφωση μιας παρέμβασης σε νήπια με νοητική αναπηρία.
  • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης ώστε να ενισχύσουν τις γνωστικές δυνατότητες των ατόμων με γενετικά σύνδρομα σχετιζόμενα με νοητική αναπηρία

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση