Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

7ο εξάμηνο, Ιστορία

Διδάσκουσα - ων Βαμβακίδου Ιφιγένεια
Κωδικός Μαθήματος 1102Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα γνωρίσουν ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα, ομάδες, που έδρασαν στον εθνικό και παγκόσμιο χώρο και διαμόρφωσαν αντίστοιχες ταυτότητες και ετερότητες. Έμφαση δίνεται επίσης στις ιστορικές έννοιες και στη σύγχρονη ιστορία με στόχο την κριτική σκέψη, τον κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό προσανατολισμό των φοιτητριών/ών. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετα σχέδια εργασίας έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να διακρίνουν προβληματικές και να ταξινομούν τα ερευνητικά τους δεδομένα. Θα συνδυάζουν και θα διαφοροποιούν ερευνητικά εργαλεία των πολιτισμικών σπουδών, που θα τους οδηγούν στην δημιουργική σύνθεση και την εξαγωγή ερευνητικών συμπερασμάτων. Τέλος, στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα έχουν την δυνατότητα να αναθεωρούν αξίες και συμπεράσματα, συγκρίνοντας αλλά και ορίζοντας ιστορικά ευρωπαικά γεγονότα.

Γενικές ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στην σύνθετη ανάλυση δεδομένων και ιστορικών πληροφοριών του ευρωπαικού χώρου, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και ΤΠΕ. Μέσω αυτόνομων και ομαδικών εργασιών ενισχύει το πνεύμα συνεργασίας των φοιτητών, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες και ερευνητικά δεδομένα από διεθνείς και διεπιστημονικές πηγές. Η ελεύθερη και δημιουργική σκέψη ενισχύεται από τα μεθοδολογικά εργαλεία της ιστορικής και σημειωτικής ανάλυσης, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα για επαγωγική σκέψη και συμπεράσματα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στους σταθμούς κοινωνικών και πολιτισμικών δρώμενων στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Συγκρούσεις και συμμαχίες στο βαλκάνια και στην Ευρώπη, ανάλυση της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατικής πολιτικής στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών. Ε.Ε, παγκοσμιοποίηση, διαπολιτισμικότητας (19ος – 21ος αι.).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
eclass email
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Φροντιστηριακές ασκήσεις 10
Προετοιμασία για τις ατομικές και ομαδικές ασκήσεις 10
Ατομική έρευνα και μελέτη βιβλιογραφίας 24
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 40
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ, Eric Hobsbawm Η ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ, Κώστας Γουλιάμος

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Ferro Μ. (2000) Πώς αφηγούνται την ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κόκκινος, Γ. (1998) Από την ιστορία στις ιστορίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κόκκινος, Γ. (2003) Επιστήμη, ιδεολογία, ταυτότητα. Αθήνα: Μεταίχμιο. Williams, R. (1994) Κουλτούρα και ιστορία. Αθήνα: Γνώση.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση