Νεότερη Ελληνική Ιστορία

2ο εξάμηνο, Ιστορία

Διδάσκουσα - ων Βαμβακίδου Ιφιγένεια
Κωδικός Μαθήματος 1101Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της νεότερης ελληνικής ιστορίας μέσα από τα προσφερόμενα εγχειρίδια και συγγράμματα του μαθήματος και τις διαλέξεις. Θα διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των ιστορικών σπουδών, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών με παράλληλη ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής ανάλυσης για την επίλυση σύνθετων ερευνητικών προβλημάτων. Έτσι, θα μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετες δραστηριότητες και σχέδια εργασίας. Συνεπώς, θα έχουν την δυνατότητα να περιγράφουν, να αναγνωρίζουν και να αποδελτιώνουν ιστορικά γεγονότα. Θα ερμηνεύουν και σε δεύτερο επίπεδο θα κατανοούν μέσω συμπερασμάτων την διδακτέα ύλη, συνδυάζοντας ερευνητικά εργαλεία στο πεδίο της ανάλυσης με στόχο την δημιουργική σύνθεση και την αναθεώρηση. Τέλος, στο πλαίσιο της αξιολόγησης τους δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν στην διατύπωση αξιολογικών κρίσεων μέσω σύγκρισης των δεδομένων ανάλυσης.

Γενικές ικανότητες

Το μάθημα υποστηρίζει δεξιότητες που θα ενισχυθούν για τον σεβασμό στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα, την επίδειξη κοινωνικής και ηθικής ευαισθησίας σε θέματα φύλου. Προκαλεί τους φοιτητές να εργαστούν σε ομάδες για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τοπικό διεπιστημονικό αλλά και διεθνές περιβάλλον, χρησιμοποιώντας ερευνητικά εργαλεία που προωθούν την ελεύθερη και επαγωγική σκέψη.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά σε ομάδες, πρόσωπα, κινήματα που διαμόρφωσαν την πολιτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική νεότερη ελληνική ιστορία. Ο ετεροπροσδιορισμός και ο αυτοκαθορισμός του Νεοέλληνα στη μετάβαση από την κουλτούρα της Ανατολικής Μεσογείου προς την ευρωπαική πραγματικότητα (18ος-20ος αιώνας). Η αξιοποίηση του μαθήματος της ιστορίας και των ιστορικών πληροφοριών στη προσχολική αγωγή - νέες τάσεις και προτάσεις στον 21ο αιώνα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Διαφάνειες, διαλέξεις μέσω Η/Υ
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Email και eclass
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Φροντιστηριακές ασκήσεις 10
Προετοιμασία για ατομικές και ομαδικές ασκήσεις 10
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 24
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 120
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

ΘΡΑΚΕΣ, Ιφιγένεια Βαμβακιδου ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ, Αγαθή Αρβανιτίδου Βακαλόπουλος, Κ. (2006). Ο ενδιάμεσος ελληνικός κόσμος στο γεωπολιτικό χώρο των κυρίαρχων ιδεολογιών. Μαργαρίτης Γ. (2001). Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου 1946-1949. Burke P. (2004). Αυτοψία. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Duby, G. & Perrot, M. (1995) Γυναίκες και ιστορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ferro Μ. (2000) Πώς αφηγούνται την ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κόκκινος, Γ. (1998) Από την ιστορία στις ιστορίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κόκκινος, Γ. (2003) Επιστήμη, ιδεολογία, ταυτότητα. Αθήνα: Μεταίχμιο. Williams, R. (1994) Κουλτούρα και ιστορία. Αθήνα: Γνώση.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση