Νεώτερα Παιδαγωγικά Κινήματα και Ιδέες

3ο εξάμηνο, Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος 0203Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 36
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά και Αγγλικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED110/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα παιδαγωγικά κινήματα που εκδηλώθηκαν στο διάστημα από το 18ο αιώνα έως τις μέρες μας Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τις διαφορετικές αντιλήψεις για το σκοπό και το νόημα της εκπαίδευσης που κυριάρχησαν στο διάστημα αυτό Να αναδείξουν και να συζητήσουν κρίσιμα και συνεκτικά λογικά επιχειρήματα σχετικά με τη σύγχρονη σκοποθεσία και το νόημα της εκπαίδευσης στις μέρες μας Να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν με σαφήνεια ιστορικές παιδαγωγικές έννοιες και ιδέες Να εξετάσουν κριτικά τις βασικότερες παιδαγωγικές ιδέες στο ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό τους συγκείμενο Να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις παιδαγωγικές ιδέες μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής, όπως αυτό προσδιορίστηκε από το ιδεολογικό πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο Να εντάξουν τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης στο ιδεολογικό πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό συγκείμενό τους Να έχουν επαρκή γνώση των προσεγγίσεων που επικράτησαν αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν της μοτίβα της συνέχειας και της αλλαγής αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση Να είναι σε θέση περιγράψουν και να εξηγήσουν τη δική τους στάση σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση, υπό το φως των σύγχρονων αναγνώσεων της παιδαγωγικής

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται: α)η διαμόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης από το 18ο έως τον 20ο αιώνα, β)η εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης, γ)η ιστορική διάσταση ορισμένων βασικών αρχών της σύγχρονης παιδαγωγικής θεωρίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην τάξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται μέσω της προβολής διαφανειών, φιλμς, της αξιοποίησης της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης,του Συστήματος Υποβοήθησης Διδασκαλίας, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Ναι. Μέσω της βάσης δεδομένων της ΜΟΔΙΠ.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σεμινάριο 39
Συγγραφή Εργασίας 15
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 53
Τελική γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στην πρώτη συνάντηση του κύκλου των μαθημάτων και είναι ανηρτημένα σε σχετικό χωρίο στην μέσω της Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Reble, Α. (1990), Ιστορία της Παιδαγωγικής, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμας Hofstetter Rita (επιμέλεια), Schneuwly Bernard (επιμέλεια), Καρακατσάνη Δέσποινα (μετάφραση - επίμετρο) (2005), Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο Green, A. (2010), Εκπαίδευση και συγκρότηση του κράτους, Αθήνα: Gutenberg

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

History of Education Quarterly Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education Παιδαγωγική Επιθεώρηση

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση