Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι

3ο εξάμηνο, Λογοτεχνία

Διδάσκουσα - ων Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Κωδικός Μαθήματος 1011Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 8
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα Ελληνική Λογοτεχνία Ι (Δημιουργική Γραφή) αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στο επιστημονικό πεδίο της Δημιουργικής Γραφής. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το γνωστικό αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής και θα το εντάξουν μέσα στην Ιστορία και τη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Θα γνωρίσουν τις σύγχρονες τάσεις στην κριτική και στη θεωρία της Δημιουργικής Γραφής. Θα γνωρίσουν πώς συγκροτείται ένα κατάλληλο επιστημονικό και δημιουργικό εργαστηριακό περιβάλλον της Δημιουργικής Γραφής. Θα αποκτήσουν σταδιακά ένα θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στον κλάδο, αλλά και τις δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την εκπαίδευση, όπως και με τις ανάγκες της πολιτισμικής αγοράς ευρύτερα. Θα εκτιμήσουν με διαφορετικό τρόπο τον ρόλο της ενεργούς συμμετοχής στην ανάγνωση της Λογοτεχνίας και θα γίνουν καλύτεροι αναγνώστες σε προσωπικό επίπεδο, ενώ θα ασκηθούν στη δημιουργία των δικών τους λογοτεχνικών και όχι μόνο κειμένων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη εργασία Ομαδική Εργασία Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Δημιουργική Γραφή. Διασάφηση του όρου και των ορίων του. Σύντομη ιστορική επισκόπηση της πορείας και της εξέλιξης της Δημιουργικής Γραφής στη διεθνή και την ελληνική πραγματικότητα. Η Δημιουργική Γραφή ως γνωστικό αντικείμενο. Η Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση. Η θεωρία και το εργαστήριο. Η Λογοτεχνία εκ των ένδον.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην αίθουσα διδασκαλίας σε μορφή εργαστηρίου.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Φροντιστηριακές ασκήσεις 10
Προετοιμασία ομαδικών και ατομικής εργασίας 10
Ατομική έρευνα 24
Αυτοτελής μελέτη 25
Προετοιμασία για εξετάσεις 20
Σύνολο Μαθήματος 125
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κωτόπουλος, Η. Τ., Βακάλη, Α. & Ζωγράφου Μαρία (2013) Η Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Cowan, A. (2011) The art of writing fiction. Edinburgh: Pearson Education Limited Dawson, P. (2005). Creative Writing and the New Humanities. London and New York: Routledge. Gill, J. (2008). Writing for Children and Young Adults, in Graeme Harper (Eds) Creative Writing Guidebook. New York: Continuum, 97-110. Morley, D. (2007). The Cambridge Introduction to Creative Writing. Cambridge: Cambridge UP. Πασσιά, Α. & Μανδηλαράς, Φ. (2001), Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για Παιδιά.Αθήνα: Πατάκης Σουλιώτης, Μ. (21995), Αλφαβητάριο για την ποίηση. Θεσσαλονίκη, Δεδούση. (2009). Μου αφήνεις πενήντα δραχμές για τσιγάρα; Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Keimena, New Writing: the International Journal for the Practice and Theory of Creative Writing.

© 2016 nured.uowm.gr