Μουσικοπαιδαγωγική

2ο εξάμηνο, Μουσικοπαιδαγωγική

Κωδικός Μαθήματος 1809Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Γενικού υπόβαθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

 1. Μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα (φιλοσοφία και εφαρμογές)
 2. Μουσικές έννοιες (χροιά, διάρκεια, ένταση, ύψος, φόρμα, ρυθμός, μελωδία)
 3. Ηχητικές και μουσικές πηγές (περιβάλλον, σώμα, μουσικά όργανα, αυτοσχέδια όργανα)
 4. Μουσική δημιουργικότητα: μουσική – ηχητική εξερεύνηση, ηχοϊστορία (σχεδιασμός, φάσεις, γραφική παράσταση, αξιολόγηση), αυτοσχέδια τραγούδια, μουσικοί αυτοσχεδιασμοί)
 5. Ακροάσεις επιλεγμένων μουσικών έργων
 6. Δημιουργική χρήση της φωνής – Τραγούδι
 7. Το μάθημα της μουσικής στην προσχολική εκπαίδευση
 8. Διαθεματικές συνδέσεις στο μάθημα της μουσικής
 9. Δημιουργικές μουσικές δράσεις σε ομάδες (παιχνίδια με μουσικά όργανα, μουσικοκινητικά παιχνίδια κ.ά.)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το πλαίσιο εισαγωγής στη Μουσική Παιδαγωγική (θεωρία και εφαρμογές).
Μέσα από το μάθημα οι φοιτήτριες/φοιτητές θα εισαχθούν στις βασικές έννοιες της μουσικής παιδαγωγικής, θα εξοικειωθούν με την
ειδική ορολογία του πεδίου και θα κατανοήσουν το πλαίσιο εφαρμογής στη σχολική εκπαίδευση.
Ειδικότερα, θα γνωρίσουν τα βασικά μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα (Ορφ, Κόνταϊ, Νταλκρόζ), θα αντιληφθούν τις διαστάσεις της μουσικής
δημιουργικότητας και θα κατανοήσουν το πλαίσιο διδασκαλίας – μάθησης της μουσικής στην προσχολική εκπαίδευση (στόχοι, περιεχόμενα, διδακτικές μεθοδολογίες, αξιολόγηση).
Τέλος, βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές την αξία της μουσικής, να συνειδητοποιήσουν τις προσωπικές μουσικές μουσικές τους δυνατότητες, να αναπτύξουν μουσικές δεξιότητες και να συνεργάζονται σε ομαδικές μουσικές δράσεις.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν την αξία της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου αλλά και στη σχολική ζωή
 • να χρησιμοποιούν αποτελεσματική τη βασική ορολογία της μουσικής παιδαγωγικής (μουσικές έννοιες και υλικά της μουσικής)
 • να έχουν συνειδητοποιήσει το προσωπικό τους μουσικό δυναμικό (μουσική έκφραση και επικοινωνία)
 • να έχουν αναπτύξει βασικές μουσικές δεξιότητες
 • να έχουν αντιληφθεί την αξία της μουσικής δημιουργίας και να έχουν καταστεί ικανές/οί
  για μουσικές δημιουργικές εφαρμογές (ατομικά και ομαδικά)
 • να έχουν κατανοήσει τους όρους του μαθήματος της μουσικής στο σχολείο (σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση) και το ρόλο της δασκάλας/ του δασκάλου
 • να έχουν αποκτήσει επίγνωση της σημασίας της προσαρμογής του μαθήματος της μουσικής στις ειδικές συνθήκες κάθε σχολείου και κάθε τάξης (υπόβαθρο, ανάγκες και ενδιαφέροντα των παιδιών)
 • να συνεργάζονται με στόχο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μουσικών δράσεων

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση