Μειονότητες, Μετανάστες και Εκπαίδευση

3ο εξάμηνο, 5ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Μιχαήλ Δόμνα
Κωδικός Μαθήματος 0713Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα οχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus οχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED218/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες/ες έρχονται σε επαφή με την οπτική της ανθρωπολογίας της εκπαίδευσης σε σχέση με τις μειονότητες και τους μετανάστες και γνωρίζουν την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα σε σχέση με τα ζητήματα που περιγράφονται στο περιεχόμενο του μαθήματος.

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Σεβασμός στη διαφορετικότητα Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα ασχολείται με το ζήτημα της εκπαίδευσης των μεταναστευτικών και ιστορικών μειονοτήτων. Παρουσιάζονται οι σύγχρονοι εθνικισμοί, το φαινόμενο του εθνικισμού, οι εθνικές και εθνοτικές ταυτότητες καθώς και η σχέση γλώσσας και θρησκείας με το ζήτημα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των εθνικών κρατών. Παρουσιάζονται επίσης οι σύγχρονες προσεγγίσεις της μετανάστευσης, η κρατική πολιτική για τη μετανάστευση, το ζήτημα της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης/αποκλεισμού των μεταναστών, το ζήτημα της δεύτερης γενιάς μεταναστών και η συμμετοχή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η πολιτογράφηση. Εξετάζονται οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ομάδων στην κοινωνία και το πως επηρεάζουν τις μορφές διδασκαλίας που θα δεχθούν οι μαθητές καθώς οι σχέσεις αυτές υπάρχουν μέσα στο σχολείο στον ίδιο βαθμό που υπάρχουν και στην ευρύτερη κοινωνία. Παρουσιάζονται περιπτώσεις σχολικής εθνογραφικής έρευνας και οι φοιτήτριες/ές συμμετέχουν ως ομάδα σε μια παρόμοια έρευνα που σχεδιάζεται στο πλαίσιο του μαθήματος και παρουσιάζεται στο τέλος του εξαμήνου. Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις σε ομάδες, μικρές ατομικές και ομαδικές εργασίες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος καθ'όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Η παράδοση γίνεται με τη βοήθεια Η/Υ, ενώ κατά την διεκπεραίωση της εργασίας οι φοιτητές/τριες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης και εναλλακτικά μέσα για την ποιοτική έρευνα.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
-
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
-
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Η αξιολόγηση γίνεται σε πλαίσια αξιοκρατίας και με βαθμολόγηση ανάλογη του βαθμού επιτυχίας όσων ζητήθηκαν ανά το εξάμηνο.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνήσουν ανά πάσα στιγμή διαδικτυακά για οτιδήποτε χρειάζονται, ενώ κατά τη διαδικασία ανακοινώσεων χρησιμοποιούνται οι μηχανισμοί του e-class για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών 11
Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης. Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης έργου 20
Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης 10
Αυτοτελής Μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται μέσα από διαχωρισμό των υποχρεώσεών τους και της ανάλογης βαθμολόγησής τους γι'αυτά. Το σύστημα αυτό τους γνωστοποιείται και η δια ζώσης αλλά και εξ'αποστάσεως επαφή επιτυγχάνεται με τρόπο συνεργατικό και αξιοκρατικό.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Μιχαήλ, Δ. (2014). Αλβανική Μετανάστευση στην Ελλάδα: Μελέτες και Ζητήματα. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης. Μιχαήλ, Δ. (2003 [1992]). Έθνος, Εθνικισμός και Εθνική Συνείδηση: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης. Τσιούμης, Κ. (2003). Ο μικρός άλλος" Μειονοτικές ομάδες στην προσχολική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Φραγγουδάκη, Α. (1997). Τι ειν' η πατρίδα μας; Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Χριστόπουλος, Δ. (1997). Το Μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Αθήνα: Κριτική. Μιχαήλ Δ. 2005 “Το Ζήτημα της Ταυτότητας των Πομάκων: Ιστορική και Ανθρωπολογική προσέγγιση”. Περί Θράκης.. Τόμος 4. Μιχαήλ Δ. (2010). Η στάση των Αλβανών Μεταναστών γονέων απέναντι στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Ζητήματα ταυτότητας, γλώσσας και στρατηγικές ενσωμάτωσης. Εθνολογία 14. Michail D. (2009). “Working here, investing here and there: present economic practices, strategies of social inclusion and future plans for return amongst Albanian immigrants in a Greek-Albanian border town”, Journal of Southern European and Black Sea Studies, 9(4): 539-554. Michail, D. (2013). “Social development and transnational households: Resilience and motivation for Albanian immigrants in Greece in the era of economic crisis”, 13(2): 265-279.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Southern European and Black Sea Studies Journal of Ethnic and Racial Studies

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση