Μέτρηση και Αξιολόγηση Αντιληπτικο-Κινητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

5ο εξάμηνο, Κινητική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος 2005Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED111/

Μαθησιακά αποτελέσματα

1. Να γνωρίζουν τα φυσικά και κινητικά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας. 2. Να περιγάφουν τη διαδικασία μέτρησης και αξιολόγησης παιδιών, με γνώμονα την προσεχτική επιλογή της δοκιμασίας κάθε φορά 3. Να περιγράφουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην μέτρηση, αξιολόγηση, και διδασκαλία 4. Να αναζητούν τα κατάλληλα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην αγορά 5. Να είναι σε θέση να κατασκευάσουν αυτοσχέδιες δοκιμασές, που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να συλλέξουν τις πληροφορίες που χρειάζονται 6. Να σχεδιάζουν μικροέρευνες 7. Να αξιολογούν τα αποτελέσματα ερευνών

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Κύριο άξονα του μαθήματος αποτελεί η ψυχοκινητική ανάπτυξη και η κινητική συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι αντιληπτικο-κινητικές δεξιότητες και ικανότητες, η φύση και ανάπτυξή τους. Αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας. Μηχανές αναζήτησης και βάσεις δεδομένων στο δίκτυο. Η χρήση του υπολογιστή στην αξιολόγηση της απόδοσης. Ερευνητικές μέθοδοι και πειράματα. Ποιοτικές/ποσοτικές μετρήσεις. Ατομικές διαφορές. Πλευρίωση. Προτίμηση χεριού-ποδιού-ματιού. Ερωτηματολόγια και μετρήσεις εκτέλεσης. Προσοχή. Μνήμη. Γραφοκινητικές δεξιότητες. Ανατροφοδότηση. Χρόνος αντίδρασης. Συγγραφή εργασίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διαλέξεις (Πρόσωπο με πρόσωπο), ατομικές/ομαδικές εργασίες
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Ε-CLASS, E-MAIL
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
POWERPOINT, VIDEO
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Ε-CLASS, POWERPOINT, VIDEO
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ε-CLASS, E-MAIL
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Μικρές ατομικές εργασίες /ασκήσεις 12
Άσκηση Πεδίου 24
Προετοιμασία / συγγραφή εργασίας 24
Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 115
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Gallahue, D. (2002). Αναπτυξιακή φυσική αγωγη για τα σημερινά παιδιά. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Horvat,M., Block, M., Kelly, L. (2011). Μέτρηση και αξιολόγηση στην προσαρμοσμένη κινητική αγωγή. Αθήνα: Τελέθριον

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Sports and Social Issues European Journal of Psychological Assessment

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση