Μέτρηση και Αξιολόγηση Αντιληπτικο-Κινητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

5ο εξάμηνο, Κινητική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος 2005Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού υποβάθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED111/

Περιεχόμενο

 • Αναζήτηση βιβλιογραφίας. Μηχανές αναζήτησης και βάσεις δεδομένων.
 • Η χρήση του υπολογιστή στην αξιολόγηση της απόδοσης. Δοκιμασίες μέτρησης και αξιολόγησης.
 • Ερευνητικές μέθοδοι. Περιγραφικές μέθοδοι και πειράματα. Ποιοτικές και ποσοτικές μετρήσεις.
 • Ατομικές διαφορές. Πλευρίωση. Προτίμηση χεριού – ποδιού – ματιού. Ερωτηματολόγια και μετρήσεις εκτέλεσης.
 • Μέτρηση και αξιολόγηση γραφοκινητικών δεξιοτήτων.
 • Προσοχή. Μνήμη. Ανατροφοδότηση. Χρόνος αντίδρασης.
 • Συγγραφή εργασίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Κύριο άξονα του μαθήματος αποτελεί η ψυχοκινητική ανάπτυξη και η αξιολόγηση της κινητικής συμπεριφοράς των παιδιών προσχολικής ηλικίας, η επαφή με τα σύγχρονα μέσα καταγραφής, τις δοκιμασίες μέτρησης και αξιολόγησης των αντιληπτικο – κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σπουδαιότητας της αξιολόγησης της ψυχοκινητικής συμπεριφοράς των νηπίων και η εξοικείωσή τους με τα σχετικά εργαλεία.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • διακρίνουν τις δεξιότητες – ικανότητες και να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία απόκτησης τους
 • έχουν γνώση βασικών εργαλείων της μέτρησης και αξιολόγησης της κινητικής συμπεριφοράς στην προσχολική ηλικία
 • έχουν εξοικειωθεί με τα σύγχρονα μέσα καταγραφής, μέτρησης και αξιολόγησης των αντιληπτικο-κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
 • γνωρίζουν τον τρόπο που σχεδιάζεται και διενεργείται μία πειραματική έρευνα
 • συνεργαστούν στην προετοιμασία, διενέργεια μιας πειραματικής έρευνας επιλέγοντας την κατάλληλη δοκιμασία
 • κατανοήσουν, αξιολογήσουν κα να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση